SAD KM Workshop : Succes Story Mapping "ความสำเร็จของกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในทัศนะของผู้บริหารด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา"

SAD KM Workshop : Succes Story Mapping
"ความสำเร็จของกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในทัศนะของผู้บริหารด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา"

3. กิจกรรม
สามารถคลิ๊กเข้าไปดูได้เลยค่ะ

การให้อิสระด้านความคิดในการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษา แต่อยู่ภายในกรอบกติกา
(ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ 1/3)
กิจกรรมที่สร้างความสามัคคี   (ไพโรจน์ วังบอน 2/1)
การเตรียมการ และการฝึกอบรมที่ดี  (รวมการซักซ้อมที่ดีด้วย) (ชาลี ทองเรือง 1/1)
จัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจรุ่นพี่และผู้นำกิจกรรมเพื่อเป็นต้นแบบ (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด 3/6)
กระบวนการกลุ่ม (สมพิศ ทองสุก 4/8)
คิดกิจกรรมร่วมกัน  จนเกิดเป็นสัตตยาบรรณที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน (สุริยา เสถียรกิจอำไพ 4/2)
ระบบนำความเป็นผู้นำ (วิทยา วิภาวิวัฒน์ 2/8)
เสริมสร้างกิจกรรมบางประเภทด้วยศิลปะ  การแสดง  การละเล่น  ที่สร้างสรรค์ (กฤษณะพล วัฒนวันยู 2/6)
มีการอบรมถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง ในการจัดกิจกรรมรับน้อง (วีระศักดิ์ ศรีปูณะ 3/1)
เกิดการรวบกลุ่ม  ทำกิจกรรมร่วมกันและมีการวางแผน  การแก้ปัญหา (สุชาดา วรกาญจน์ 5/8)
จัดอบรมกิจกรรมรับน้องให้รุ่นที่ก่อนเริ่มรับน้อง (สมชาย เวชกรรม 4/6)
กิจกรรมที่สร้างความรักและความอบอุ่นระหว่างพี่
น้อง  (ไพโรจน์ วังบอน 2/1)
การให้อิสระและเสรีภาพในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างพอดี (กฤษณะพล วัฒนวันยู 2/6)
การเปิดโอกาสให้องค์การนักศึกษาทำกิจกรรม-มีส่วนร่วม (นิกร บุญญานุกูล 2/4)
กิจกรรมที่สร้างความประทับใจ (สราวุฒิ  พงษ์พิพัฒน์ 3/7)
การรับน้อง  ทำให้เป็นอัตตลักษณ์ของศิษย์ทำให้รู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบให้นักศึกษา ดูแลกันเอง  แต่อยู่ภายใต้การดูแล  การรับน้องเป็นสิ่งที่ดี (อาคม  กาญจนประโชติ 1/4)
เน้นการมีส่วนร่วมของกระบวนการในทุกภาคส่วน (มหาวิทยาลัย/อาจารย์/ผู้ปกครอง/ นักศึกษา)

  (นราธิป ปากหวาน 5/3)
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง (ไพโรจน์ วังบอน 2/1)
ร่วมกันริเริ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  (พีระ ทองมี 2/3)
ทำให้โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ถ่ายทอดสด  จากห้องเชียร์ (ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา 2/2)
รับน้องเป็นการสืบทอดประเพณีสร้างความรักสามัคคี  ผูกพันสถาบัน ศิษย์เก่าเป็น กัลยาณมิตร (อาคม  กาญจนประโชติ 1/4)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 72120, เขียน: 11 Jan 2007 @ 15:29 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)