ผมไปร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.)   เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๔๙ ด้วยข้อสงสัย   ว่า กพอ.มีไว้เพื่ออะไรแน่

          เนื่องจากกรรมการเป็นคนชอบพอกันทั้งนั้น   ก่อนเริ่มประชุม ผมจึงตั้งคำถามเล่นๆ ว่า   กพอ.ได้สร้างความเจริญก้าวหน้า หรือความล้าหลังให้แก่อุดมศึกษาไทย   โดนคำถามแบบนี้คนไทยเราเก่งมาก   ถือเป็นเรื่องเฮฮา   ไม่ถือเป็นคำถามที่จริงจัง

          ผมมีความเห็นว่า   หน้าที่ของ  กพอ.  คือจัดระบบการบริหารงานบุคคลที่ส่งเสริมความเจริญของอุดมศึกษา   และเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยแตกต่างกันมาก    กพอ.จึงควรออกกฎระเบียบหลายแบบ   ให้เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนความเจริญของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแบบ

          กพอ.ออกระเบียบที่แตกต่างกัน   ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาต่างแบบ   นี่คงจะเป็นเรื่องที่คนไม่เคยคิด   หรือคิดว่าเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้

           ผมจะเสนอให้ กพอ. พิจารณานโยบายเรื่องนี้อย่างจริงจัง   เพราะการออกระเบียบแบบเหวี่ยงแหครอบคลุมหมด   ไม่น่าจะเป็นผลดี   น่าจะกลับเป็นผลร้ายต่อประเทศ

          ผมสงสัยว่า  กพอ. จะออกระเบียบเพลิน   จนคุ้นเคยกับการถือระเบียบเป็นเป้าหมาย   ไม่เอาความเจริญของสถาบันอุดมศึกษาและความเจริญของประเทศ   ที่จะได้จากความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลากหลายจุดเน้น

วิจารณ์   พานิช
๓๐ ธ.ค. ๔๙