ผลการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ มข.  เกี่ยวกับขั้นตอนการปฎิบัติของ คณะ/หน่วยงาน เรื่องการขอตำแหน่งชำนาญการ 7-8 และเชี่ยวชาญ 9 ได้ สรุปได้ ดังนี้

การขอตำแหน่งชำนาญการ

  1. คณะ/หน่วย งานตรวจสอบว่ามีกรอบตำแหน่งชำนาญการหรือไม่ถ้าไม่มีติดต่อที่งานนโยบายและแผนของคณะ
  2. คณะ/หน่วย ตรวจสอบคุณสมบัติขอผู้ขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ประกอบด้วยแบบประวัติส่วนตัวและผลงาน
  3. หน่วยการเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วย  นำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะ หากมีข้อแก้ไขให้แจ้งเจ้าตัวเพื่อแก้ไขแล้วนำเรื่องนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ
  4. ภาระงานย้อนหลังต้องเป็นภาระงานของผู้ขอ ไม่ใช่ภาระงานของหน่วยงาน
  5. การประเมินผลงาน ประเมินปริมาณงาน คุณภาพของผลงาน
  6. การหารายชื่อ Reader ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทาง Internet
  7. ผลงาน หากเป็นชื่อแรกในการวิจัย 50% ถ้าเป็นชื่อรองต้องรวมแล้วได้ 100%
  8. ควรมีเทคนิคในการแนะนำผู้ขอตำแหน่งชำนาญการ การเขียนผลงาน รูปภาพและเอกสารประกอบ ควรจะบอกที่มาเพื่อเป็นการอ้างอิง