ตอนนี้เราก็รู้สึกว่ามีการเริ่มทำให้แผนกของเรามีความเป็นพลังกลุ่มแต่ทำอย่างไรจึงจะเป็นพลังกลุ่มที่เข้มแข็งได้  กิจกรรมที่เราได้เริ่มทำก็คือ

เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราทั้งแผนกได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมที่ชื่อว่า Empowerment Evalation หรือ การประเมินแบบเสริมพลัง โดยมีคำถามให้พวกเราในแผนกช่วยกันทำโดยตอบคำถามที่ว่าเป้าหมายของแผนกคืออะไร  เราก็ช่วยกันคิดหาคำตอบและคำถามต่อไปคือเราจะทำกิจกรรมอะไรเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายของเราสำเร็จ  แต่เราก็ช่วยกันคิดได้ในส่วนของกิจกรรมหลักแต่ก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ส่วนกิจกรรมย่อยเราก็ยังสรุปไม่ได้กันเลย  เราคิดว่าในการดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆหรือการประชุมในแผนกของเรานั้นควรจะมีผู้ที่คอยทำการประสานความคิดคอยดูแลจะดีกว่าเพราะว่าเราคิดว่าทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกันแต่จะมีแนวทางและความคิดที่จะดำเนินไปให้ถึงเป้าหมายนั้นแต่ต่างกันดังนั้นการที่การประชุมหรือการเสนอความความต่างๆในแผนกเราจึงยังไม่ประสบความสำเร็จและยังไม่ มีความเป็น Empowerment ได้