SAD - KM Worksh “การรับน้อง”

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  1       เรื่องเล่าที่ :  7

ผู้เล่า :   ยุทธศักดิ์  รุ่งเรืองพลางกูร

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อเรื่องเล่า :  การรับน้อง


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)

มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยทางเทคโนยี  มีความเป็นเทคโนฯ ของนักศึกษามาก จึงใช้ระบบ  SOTUS  ในการจัดกิจกรรมรับน้อง มีกิจกรรมประชุมเชียร์กับรับน้องภายใน  1  เดือน  ตอนเย็นไม่เกิน  12  ครั้ง  (10 -12 ครั้ง) มีผู้บริหารคณบดีแตะละคณะ  ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะในการที่คอยดูแลรับผิดชอบ  เกิดอิสระให้นักศึกษาออกความคิดเห็น  โดยการหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา  ต้องให้ความระมัดระวังในการจัดกิจกรรมรับน้อง  โดยให้มีกระบวนการให้ความรู้กับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมรับน้อง  ด้วยการสัมมนา  ซึ่งผู้ผ่านการสัมมนานั้นจะไปจัดกิจกรรมรับน้องได้  มีผู้ควบคุมดูแลโดยสภา  และตัวแทนนักศึกษา  มีประธานประชุมเชียร์  กรณีมีการนำออกไปรับน้องข้างนอก  ต้องมีอาจารย์ควบคุมดูแลด้วย <p>
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)</p>1        ความร่วมมือของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย2        ความภาคภูมใจในมหาวิทยาลัย3        จิดสำนึกของนักศึกษา <p>คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี
</p><p>ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล
</p><p>คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       
</p><p>พนารัตน์  น้อยด้วง</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 72025, เขียน: 11 Jan 2007 @ 09:52 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คลาสเชียร์ใช่ไร้ในความรัก

สายใยยังทอถักเป็นสายฝัน

บทเพลงที่กู้ก้องร้องทุกวัน

คือเสียงความผูกพันระหว่างเรา