ศีล กับ ธรรม

มีคำถามว่า อะไรสำคัญกว่ากัน ระหว่าง ศีล กับ ธรรม
แทบทุกศาสนา ให้ความสำคัญกับ ศีล หรือข้อห้าม มากกว่า ธรรม หรือข้อควรปฏิบัติ
เพราะ ธรรม ไม่จูงใจให้ปฏิบัติตามได้ง่าย
เพียงแต่ละเว้นข้อห้ามใน ศีล ก็รู้สึกว่าได้ทำความดี
การพยายามใช้แรงจูงใจ เช่น การให้รางวัล จึงทำให้งานสำเร็จยาก ในคนหมู่มาก
การใช้มาตรการลงโทษ อาจทำงานให้สำเร็จได้ง่ายกว่า
เพราะ เมื่อรักษาศีล ธรรมก็จะบังเกิดขึ้น(เป็นอัตโนมัติ)

[ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๐,๐๙:๐๘:๒๘ ]