ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผอ.ดิศกุล ครั้งที่ ๑ แสดงเป็น Mindmap ได้ดังนี้