การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม KKU(FMIS)

นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ทีมสนับสนุนได้ใช้การจัดการความรู้kmเป็นเครื่องมือ
การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม KKU(FMIS) ของงานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับงานวางแผนได้ดำเนินการโดยมี รองคณบดีฝ่ายบริหาร(อ.สัญญา) เลขานุการคณะ (คุณขวัญเรือน) และหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลให้เกิดความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนความรู้ได้เริ่มในเวลา 9.30 น. ของวันที่ 24 ตุลาคม 2549 สำหรับผู้ปฎิบัติงานทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม KKU(FMIS) ซึ่งเป็นโปรแกรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้คณะทุกคณะได้ทำการบันทึกทั้งด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนงานประจำปีของคณะและของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการพบกันครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ใช้งานโปรแกรม KKU(FMIS) ของงานคลังและงานวางแผนร่วมทำความเข้าใจและสรุปแนวทางปฏิบัติที่ตรงกัน โดยมีท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร และเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ได้ให้ความชัดเจนหมวดทั้งด้านการรับเงิน และเบิกจ่ายเงิน ให้ตรงตามแผนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงได้ถ่ายทอดความรู้ และที่ประชุมได้สรุปร่วมกันเพื่อการบริหารจัดการสำหรับการใช้โปรแกรม KKU(FMIS)และนำไปสู่ระบบการรายงานลักษณะ 3 มิติได้เกิดผลสำเร็จตามที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ คือกำหนดให้ทุกคณะจะต้องเข้าสู่ระบบ KKU(FMIS) หลังจากนั้นการพบกันและได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ของสมาชิกในวันนั้น ได้ข้อสรุป 1.วิเคราะห์ประเภท แผนงาน กิจกรรม กองทุน โครงการย่อย หมวดรายรับเพื่อนำไปสร้างเป็นต้นแบบการรับชำระเงินในโปรแกรม เพื่อให้เกิดรายงานลักษณะ 3 มิติ 2.นำข้อสรุปที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน(ลปรร) ด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ตามแผนงานในระบบโปรแกรม KKU(FMIS) ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงและถูกต้อง 3.ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโปรแกรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณาเพิ่มรหัสรายรับแสดงรายการย่อยของประเภทรายรับตามที่คณะแพทย์ต้องการ 4.นำข้อสรุปจากปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน เพื่อสู่กระบวนการพัฒนาให้เกิดการปรับปรุงพัฒนางาน เช่น การขอเพิ่มรายงานย่อยแสดงผลการดำเนินงานในระดับคณะ 5.นำความรู้จากการปฏิบัติงานแนะนำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือทำการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานเพื่ออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงและได้มีการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ทีมสนับสนุนได้ใช้การจัดการความรู้(KM) เป็นเครื่องมือ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อนำความคิดมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้เป้าหมายร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมความคิดเรื่องkm

คำสำคัญ (Tags)#การแลกเปลี่ยนเรียนรู้#การจัดการความรู้km#โปรแกรมkkufmis

หมายเลขบันทึก: 71894, เขียน: 10 Jan 2007 @ 16:07 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 11:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)