ในยุคที่เรากำลังใช้วิธีการให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการบางแห่งบอกว่าขาดบุคลากรเฉพาะด้านที่จะดำเนินการ โดยเฉพาะในเรื่องอาหาร และการออกกำลังกาย เมื่อมีโอกาสได้เข้าประชุม/อบรม ก็มักจะติดต่อให้วิทยากรในการประชุม/อบรมนั้นๆ ไปสอนผู้ใช้บริการของตน แทนที่จะเรียนรู้พัฒนาตนและทีมให้สามารถทำงานนี้ได้เอง

วิทยากรในโครงการอบรมผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน และโครงการอบรมผู้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรค ของเรา ได้รับเชิญแบบนี้มาแล้ว

การให้ความรู้แบบอบรม น่าจะได้ผลในเชิงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้อย ยิ่งถ้าทำโดยผู้ที่ไม่รู้ภูมิหลังและธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบจัดงานขาดการเตรียมการอย่างดี

ได้ยินวิทยากรดีๆ บ่นให้ฟังว่า บางครั้งไปสอนมาแล้วเสียแรงเสียเวลาเปล่า ก่อนไปบอกว่าจะให้สอนคนทำงานในโรงพยาบาล เอาเข้าจริงมีคนทำงานมาน้อยนับคนได้ กลายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเสียนี่ ผลของงานนี้คือ “ได้จัดงาน” มากกว่าได้อย่างอื่น

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐