หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
                               โดย สุทธิพงษ์  ทองสร้าง
  
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
   จัดขึ้นเพื่อให้พ่อแม่  ผู้ปกครอง  ผู้เลี้ยงดูเด็ก  และผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  และเพื่อให้สถานศึกษาและสถานศึกษาเด็กปฐมวัย  ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  เหมาะสมกับวัยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข  และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป
 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
 
    
 
                 สาระการเรียนรู้  มี  2 เรื่องคือ
 
  1.       
 
 ประสบการณ์สำคัญ  มี  4  ด้านคือ
 
  -          
 
 ด้านร่างกาย
 
  -          
 
 ด้านอารมณ์และจิตใจ
 
  -          
 
 ด้านสังคม
 
  -          
 
 ด้านสติปัญญา
 
  2.       
 
 สาระที่ควรรู้  มี  4  เรื่องคือ
 
  -          
 
 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 
  -          
 
 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และสถานที่แวดล้อมเด็ก
 
  -          
 
 ธรรมชาติรอบตัว
 
  -          
 
 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
 ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  ต้องนำสาระที่ควรรู้  4  เรื่องมาจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ให้ได้  40  หน่วยโดยประมาณ  แต่ละหน่วยนำมาจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กให้ครบทั้ง  4  ด้านคือ  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา