หลังจากที่ทีมงานได้ลงพิ้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดการความรู้ ในที่สุดก็ได้ สรุป 60 กรณีศึกษา ในรูปแบบ abstract บทสรุปที่อ่านง่าย ค่ะ