Hiker

เราๆ ท่านๆ คงจะมีเครื่องดื่มโปรดไม่เหมือนกัน... คุณย่าของผู้เขียนท่านชอบน้ำฝน วันนี้มีข่าวดีสำหรับท่านที่ต้องการควบคุมน้ำหนักครับ

อาจารย์แคโรลีน โอนีล นักโภชนากรได้ทำการสำรวจน้ำ และเครื่องดื่มของคนอเมริกัน ผลการสำรวจพบว่า คนอเมริกันเกือบทั้งหมดคิดปริมาณพลังงานจากอาหาร หรือแคลอรีจากอาหาร

ทว่า... คนอเมริกันเกือบทั้งหมดไม่ได้คิดแคลอรีจากน้ำ และเครื่องดื่ม เลยได้แคลอรีจากน้ำ และเครื่องดื่มไปประมาณ 22% ของอาหารทั้งหมด

คนอเมริกันดื่มน้ำเปล่าน้อยมาก ไม่ถึง 1 ลิตรต่อวัน หรือเฉลี่ยเพียงคนละ 0.67 ลิตร (670 มิลลิลิตร)

ขณะเดียวกันกลับดื่มชา หรือเครื่องดื่มเติมน้ำตาลวันละ 525 มิลลิลิตร (0.525 ลิตร) นมวันละ 222 มิลลิลิตร (0.222 ลิตร) กาแฟวันละ 267 มิลลิลิตร (0.267 ลิตร) ดังตารางที่ 1

    ตารางที่ 1:

แสดงปริมาณน้ำ และเครื่องดื่มที่คนอเมริกันดื่มใน 1 วัน

ชนิดเครื่องดื่ม

ปริมาณ (มิลลิลิตร)

น้ำเปล่า

670

ชา เครื่องดื่มเติมน้ำตาล

525

นม

225

กาแฟ

267

 

อาจารย์แคโรลีนกล่าวว่า ถ้าคิดเฉพาะเครื่องดื่มเติมน้ำตาล (ไม่นับรวมแอลกอฮอล์) แล้ว คนอเมริกันได้รับพลังงาน หรือแคลอรีจากเครื่องดื่มเติมน้ำตาลมากถึง 6.4% ของอาหารทั้งหมด

เรื่องที่น่าห่วงมากคือ วัยรุ่นเป็นวัยที่ดื่มเครื่องดื่มเติมน้ำตาลมากกว่าวัยอื่นๆ วัยรุ่นชายได้รับพลังงาน หรือแคลอรีจากเครื่องดื่มเติมน้ำตาลมากถึง 10% ของอาหารทั้งหมด

<p>ส่วนวัยรุ่นหญิงได้รับพลังงาน หรือแคลอรีจากเครื่องดื่มเติมน้ำตาลมากถึง 9% ของอาหารทั้งหมด ดังตาราง (ตารางที่ 2)</p>

    ตารางที่ 2:

แสดงพลังงานที่คนอเมริกันได้รับจากเครื่องดื่มเติมน้ำตาล

</font><table border="1" cellspacing="1" cellpadding="7" width="284"><tbody>

กลุ่มคนอเมริกัน

ร้อยละของพลังงานใน 1 วัน

คนอเมริกันทุกวัย

6.4

วัยรุ่นชาย

10

วัยรุ่นหญิง

9

</tbody></table><p></p><p>วิธีป้องกันโรคอ้วน หรือการควบคุมน้ำหนักควรเริ่มที่ควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย </p><p>การเปลี่ยนนมจากไขมันเต็มส่วน (whole milk) เป็นนมไขมันต่ำ (low fat) หรือนมไม่มีไขมัน (nonfat) มีส่วนช่วยป้องกันโรคอ้วนได้ </p> <p>การใช้น้ำตาลเทียมแทนน้ำตาล การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ (เหล้า เบียร์ ไวน์) และการดื่มน้ำ หรือเครื่องดื่มที่ไม่เติมน้ำตาล เช่น ชาจีน ชาสมุนไพร ฯลฯ มีส่วนช่วยป้องกันโรคอ้วนได้</p>

น้ำเปล่า หรือน้ำชา (ไม่เติมน้ำตาล) คงจะเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ คุณย่าของผู้เขียนชอบดื่มน้ำฝน ท่านผู้อ่านชอบดื่มอะไรครับ...

    แหล่งที่มา:               

  • ขอขอบพระคุณ (thank) > Mark Weinraub. Liquids make up 22 percent of American diet: study. > [ Click - Click ] > January 8, 2007.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > ๙ มกราคม ๒๕๕๐ > ปรับปรุงแก้ไข 24 เมษายน 2550.
  • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT + หน่วยรังสีกรรม > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT + กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • เชิญอ่าน "บ้านสาระ"  > http://gotoknow.org/blog/talk2u

</font>