บันทึกไว้สอนตน

1 .  ยามเมื่อกูตายลง                  มิมีสิ่งใดคง

            ผลงานสิยืนยง               ประทับตราค่าของกู

 

2 .  จงสอนตนว่าบางเวลาจะทำในสิ่งที่คิดว่าทำไม่ได้  เพื่อจะได้รู้ว่ามีวิธีใดจะทำได้บ้าง

 

3 .  อันความจริงคนทุกคนมีของดีอยู่ในตนอยู่แล้วจงค้นหาให้พบเถิด

 

4 .  สิ่งที่เรียกว่าจิตโดยธรรมชาติของจิตจะเป็นผู้รู้และกีฬาทางจิตคือการทำจิตให้มีสิ่งรู้และการทำสติให้มีสิ่งระลึก

 

5 .  สิ่งที่เรียกว่ากายโดยธรรมชาติของกายจะเป็นผู้ทำตามจิตและกีฬาทางกายคือการทำงานการออกกำลังกาย

 

6 .  คนเราควรหาที่พึ่งให้แก่ตนในตนเองนั้นแล เพราะการหวังพึ่งสิ่งอื่นจะพบแต่ความหลอกลวง

 

7 .  การฝึกจิตที่เป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้นั้นแท้จริงแล้วเป็นการฝึกสติของตนนั้นเอง

 

8 .  สมาธิคือสมถะ  สมาธิเป็นการกำหนดสติให้รู้อยู่ในชีวิตและกำลังของสมาธิก็คือความมั่นใจ

 

9 .  ความรู้ที่จำเป็นและถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรู้ภาวะจิตใจของเรานั่นเอง

 

ด้วยความปรารถนาดี

 จาก... umi