ขอความสุขสวัสดี
จงมีแก่ชาว Gotoknow.Org
ทุกท่าน
อย่างหนักแน่นและยั่งยืนตลอดไป
ดั่งหินผาและขุนเขา