จากวันที่ผมได้เข้าร่วมงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ที่ รร.บ้านนาบ่อคำ ตำบลนาบ่อคำ  อำเภอเมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม และได้บันทึกเกี่ยวกับการจัดกระบวนการให้แก่เกษตรกร  (ลิงค์)

          ในงานเดียวกัน  ผมได้มีโอกาสเยี่ยมชมการนำเสนอผลผลิตของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองกองครับ ซึ่งก็นำผลงานมาร่วมงานวันนี้ด้วย ตามภาพครับ

  • นำต้นข้าวที่เพาะในกระถามกำลังออกรวงมาประกอบการนำเสนอสินค้าครับ (เมล็ดพันธุ์ที่กลุ่มผลผลิตเอง) 
  • คุณทองดี  งามเสริฐ ประธานกลุ่มฯ ลปรร.และแนะนำขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์กับเกษตรกรที่สนใจ
  • ป้าย ปชส.ของกลุ่มฯ ครับ
  • ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายวิทยา  ผิวผ่อง เยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับกลุ่มฯ โดยมีคุณทองดี และคุณนคร เพชรสังฆ์ พูดคุยกับท่านผู้ว่าฯ

          เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการความรู้ในภาคเกษตรกรครับ เพราะได้นำกิจกรรมดีๆ ของกลุ่มออกเผยแพร่และในขณะเดียวกันก็ขายผลผลิตไปด้วยเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มฯ เท่าที่โอกาสจะอำนวยให้  ผมดูแล้วเป็นการพึ่งตนเองทางด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มฯ แบบพอเพียง  ง่ายๆ ที่กลุ่มอื่นๆ สามารถเรียนรู้และปรับใช้ได้ครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก