อรุณฤกษ์เบิกดิถีปีห้าศูนย์

เจิดจำรูญพูนสวัสดิ์พิพัฒน์ผล

อัญเชิญเทพเทวัญชั้นเบื้องบน

บันดาลดลทุกท่านพลันสุขใจ

อายุมั่นวรรณเลิศประเสริฐโชค

สิ้นทุกข์โศกโรคภัยอย่ากรายใกล้

กอปรการกิจลุสัมฤทธิ์ดังคิดไว้

วิถีไทยรักสามัคคีเปรมปรีดิ์เทอญ 

สนทยา แช่มนิล