สังคมทั่วไปเมื่อเห็นสิ่งไม่ดีงามในสังคม หรื่อค่านิยมไม่ถูกต้อง ก็มักจะวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นกันว่าไม่ควรจะทำเช่นนั้นแต่ควรจะทำอย่างนี้ซิถึงจะดี แต่ถ้ากลับย้อนถามว่า การกระทำให้สังคมดีขึ้นหรือเปลี่ยนค่านิยมไปตามที่เราต้องการนั้น ควรจะเริ่มที่ใคร   คำตอบที่ได้รับกลับเป็นว่าต้องเริ่มที่ผู้อื่น

                   สิ่งสำคัญอันจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของสังคมก็คือตัวผู้ปฏิบัติทุกคน ซึ่งก็รวมถึงตัวเราด้วยนั่นเอง ดังนั้นการเริ่มด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรานับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เพราะถ้าหากไม่เริ่มต้นจากจุดนี้แล้ว  การเปลี่ยนแปลงในสังคมก็คงจะเริ่มต้นได้ยาก
                   โรงเรียนวัดโพธินิมิตรเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกธรรมภาคปฏิบัติเพื่อปลูกฝังคุณธรรมลงในจิตใจเพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักปฏิบัติมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง  โดยพระอาจารย์จากวัดโพธินิมิตรและคณะครูร่วมทำการฝึกธรรมฯ ให้แก่นักเรียน กิจกรรมที่ส่งเสริม เช่น
                            1.  การตอบปัญหาธรรม
                            2.  การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
                            3.  การอ่านพระไตรปิฎก
                            4.  การฝึกอาราธนาศีล และการถวายทานตามพุทธศาสนพิธี
                            5.  การฝึกมารยาทธรรม และร้องเพลงธรรมะ
                    ในช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ พระอาจารย์  คุณครู และผู้ปกครอง ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเสมอๆ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของคำว่า "เป็นคนดีด้วยสำนึกดี" พร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความสงบสุขของสังคมไทยในอนาคต .....คิดได้หรือยังคะว่าควรเริ่มต้นที่ใครก่อน....

                                                        โดย  คนบ้านเดียวกัน