วันนี้ตอนบ่ายโมงครึ่ง เลขานุการโครงการฯ ดร. ฤทธิไกร ไชยนาม ได้เชิญผู้ร่วมโครงการวิจัย การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน แบบบูรณาการทรัพยากร สำหรับนิสิตกลุ่มใหญ่ เพื่อแจ้งเรื่อง และ ติดตามความก้าวหน้าของการเขียนหนังสือประกอบบทเรียนในวิชานี้ ซึ่งแบ่งเป็น 6 บทประกอบด้วย

         บทที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
         บทที่  2 เรียนรู้ตลอดชีวิต
         บทที่ 4  กินเป็นอยู่เป็น
         บทที่ 5  พลังงานกับการดำรงชีวิต
         บทที่ 6  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       เรื่องที่นำมาแจ้งให้ทราบที่สำคัญประเด็นหนึ่งก็คือ การที่โครงการวิจัยฯ ทุกโครงการต้องประสานกับหน่วย CARD ในการดำเนินการจัดทำสื่อ e-learning ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
       หลังจากการกำหนด ระยะเวลาการทำงาน เพื่อให้หนังสือเสร็จทันใช้จริงในภาคเรียนที่ 2/2550 แล้ว ก็ได้ปรึกษาตกลงกรอบ การเขียนเนื้อหาในแต่ละบท   กรอบการออกข้อทดสอบ และ อื่น ๆ
       สำหรับร่างหัวข้อเนื้อหาของแต่ละบท จะนำมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง ในการประชุมครั้งต่อไป (กำหนดไว้ วันพุธที่ 17 มกราคม 2550)
       ที่ประชุมตกลงกันว่า เนื่องจากเป็นวิชาศึกษาทั่วไป พื้นฐาน ข้อทดสอบจึงน่าจะมี สัดส่วนเป็นการวัด  ความรู้ความจำ : ความเข้าใจ  :การนำไปใช้ : การวิเคราะห์ : การสังเคราะห์ และ : การประเมิน = 40 : 20 : 15 : 10 : 10 : 5
        ท่านมีความคิดเห็นในสัดส่วนนี้อย่างไรบ้างครับ ?
              (ข้อทดสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก)