KM กลุ่มงานแผน 1/49

ยังไม่มีรูปแบบ+กระบวนการ มีแต่ความตั้งใจร่วมกัน

วันที่ 22 ธ.ค. กลุ่มงานแผนทั้ง 6 คน ได้ประชุมกลุ่มกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากการทำงาน และความรู้อื่นๆ ที่ต้องการมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ในกลุ่มงานได้ทราบ  บรรยากาศในการคุย สบายๆ เป็นกันเอง วันนี้มีเรื่องที่มานำเสนอ 3 เรื่อง

 

เรื่อง             1. แนวทางแก้ไขปัญหาบุคลากรลาออก <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ผู้เสนอ          พี่เหมียว (ภาณี นาคไร่ขิง)</p><p>รายละเอียด   เนื่องจากมีพนักงานใหม่ของคณะลาออกไปหลายคนในช่วงที่ผ่านมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่ลาออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณา ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะให้ดียิ่งขึ้น</p><p>การแลกเปลี่ยน       ในกลุ่มงานเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว และช่วยกันระดมความเห็นเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิเช่น การปรับ Scale วัดความคิดเห็นจาก 4 ระดับ เป็น 5 ระดับ  เพิ่มเติมคำถามเกี่ยวกับ การถ่ายทอดงาน และสาเหตุที่ลาออก เป็นต้น ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับต่อไป </p><p></p><p></p><p>เรื่อง             2. เรื่องค่ารักษาพยาบาล เบิกจ่ายตรง</p><p>ผู้เสนอ          พี่เหมียว (ภาณี นาคไร่ขิง)</p><p>รายละเอียด  ทรัพยากรบุคคลได้แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้หลายโรงพยาล เช่น รพ.ศิริราช รพ.รามาธิบดีใช้ระบบเบิกจ่ายตรงได้แล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์และสมัครได้ </p><p>การแลกเปลี่ยน       ที่รพ.ศิริราชสามารถสมัครได้ในจันทร์-เสาร์  และผู้สมัครที่เป็นเด็กให้ใช้สูติบัตร ทะเบียนบ้าน พร้อมบัตรประชาชนของบิดา/มารดา เป็นผู้รับยาแทน  </p><p></p><p></p><p>เรื่อง             3. วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ผู้เสนอ          เจษฎา ศุนาลัย</p><p>รายละเอียด  เนื่องจากคณะได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงนำความรู้ที่เกี่ยวข้องมานำเสนอ โดยนำข้อมูลที่ศึกษา มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของคณะฯ </p><p>ความหมาย ของวัฒนธรรมองค์กร          แบบแผนการปฏิบัติที่เป็นลักษณะร่วมกันของคนในองค์กร ในการดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง</p><p>องค์ประกอบของวัฒนธรรม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในองค์กร</p><p>1.  ความผูกพันกันของคนในองค์กร มีการให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม การทำงานให้สำเร็จจะต้องมีความร่วมมือ และมีการประสานงานกันอย่างดี</p><p>2.     ความเชื่อมั่นร่วมกันของผู้คนในองค์กร   ต้องมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้</p><p>3.  ต้องเชื่อในการคิดอย่างเป็นระบบ  ผู้คนในองค์กรต้องร่วมกันที่จะเรียนรู้ถึงวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ โดยจะต้องมีความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้อมรอบตัวเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกัน และมีผลต่อองค์กร   รวมถึงการเชื่อมโยงกันภายในองค์กร ซึ่งการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลล้วนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร4.  การสนับสนุนโดยผู้นำ  ผู้นำต้องเชื่อมั่นว่าสมาชิกในองค์กรมีความสามารถจะเรียนรู้ได้ เปิดโอกาสให้คนในองค์กรใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการทำงาน  และสนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยมีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ </p><p>หมายเหตุ:   สังเคราะห์แนวคิดจากวิทยานิพนธ์เรื่อง วัฒนธรรมองค์การกับองค์การแห่งการเรียนรู้ : บริบทในบริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์มา จำกัด</p><p>เอกสารอ่านเพิ่มเติม</p><p>ชนกพรรณ ดิลกโกมล. 2546. วัฒนธรรมองค์การกับองค์การแห่งการเรียนรู้ : บริบทในบริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์มา จำกัด. กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ปริญญาโทม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.</p><p>Boyett, J. H. and J. T. Boyett. 200. “The Necessary Conditions for a Learning Culture”. Boyett & Associates Knowledge for Innovation Living. Available: http://www.jboyett.com/learnig.htm, September 23, 2002.</p><p>Schein, E.H. 1994. “Organizational and Managerial Cultures as a Facilitor or Inhibitor of Organizational Learning”. De Vos Consultancy. Available: http://www.itconsultancy.com/extern/culture.html, October 9, 2002. </p><p>การแลกเปลี่ยน       ในกลุ่มงานได้แลกเปลี่ยนเรื่องวัฒธรรมองค์กรของคณะ พบว่ามีเรื่องการร่วมมือร่วมใจกันเมื่อต้องจัดงานใหญ่ๆ  มีวัฒนธรรมของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เวลาใครมาติดต่อบุคลากรจะมีความเป็นมิตร และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี  ส่วนวัฒนธรรมองค์กรที่ควรปลูกฝังเพิ่มเติมคือการทักทายกัน การประหยัดพลังงาน-รักษาสิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในหน่วยงาน และภายในองค์กร </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -72pt" class="MsoNormal"></p>  <p>พูดคุยกันเสร็จตอนห้าโมงเย็นกว่าๆ รู้สึกว่าเหมือนเป็นการคุยแลกเปลี่ยนระหว่าง พี่น้อง+เพื่อน มากกว่าเป็นการประชุมเครียดๆ คุยเสร็จก็ถ่ายรูปร่วมกัน 1 ภาพ ก่อนนัดหมายครั้งต่อเป็นเป็นวันที่ 11 ม.ค. ปีหน้าครับ</p><p></p><p>หมายเหตุ รูปเอียงเล็กน้อยพองาม เนื่องจากตั้งกล้องไว้บนกองหนังสือ ชื่อจากซ้ายไปขวา มีดังนี้  1.พี่พร  2.เต๋า  3.พี่เอ๋  4.ผมเอง  5.พี่เหมียว และ 6.พี่จักรี</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานแผนและพัฒนาคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#kmกลุ่มงานแผนฯ

หมายเลขบันทึก: 69937, เขียน: 28 Dec 2006 @ 17:50 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 14:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยม

มาสวัสดีปีใหม่ครับ

ได้ฟังสิ่งที่ดี ๆ

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับอาจารย์ umi   ที่มาเยี่ยม สวัสดีปีใหม่อาจารย์ด้วยครับ 

เขียนเมื่อ 

ประชุมครั้งที่ 2 (1/2550) ได้เลื่อนจากวันที่ 11 ม.ค. เป็นวันที่ 19 ม.ค. 50  นะครับ เพื่อนๆ พี่จากกลุ่มงานอื่นถ้าสนใจก็เชิญเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ ที่ห้องงานแผนฯ เวลาประมาณ 15.00 น.ครับ

   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของชาวแผนและพัฒนาคุณภาพ เมื่อครั้งที่ผ่านมาก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบุคลากรในกลุ่มงานเดียว ซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มงานอื่นๆ จะหาเวลาเข้ามาร่วมระดมความคิด ตลอดจนนำเสนอสิ่งใหม่ๆ กับเราในวันศุกร์ที่จถึงนี้นะครับ