การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ตอนที่ ๕

สรุปโครงการสงขลา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ (Outputs)

              1.  เกิดนักจัดการความรู้ใน 3 ระดับ คือ 1)  ระดับเครือข่ายจำนวน 40 คน สามารถขยายผลจัดตั้งกลุ่มเพิ่มขึ้น 10 กลุ่ม และสมาชิกเพิ่มอย่างน้อย 1,000 คน เกิดระบบในการบริหารจัดการ  เครือข่ายจังหวัด โดยมีฐานข้อมูลสมาชิกเป็นปัจจุบัน   2) ระดับกลุ่มจำนวน 30 คนสามารถบริหาร จัดการกลุ่มย่อย 1 ต่อ 50 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารเงินกองทุน 3) ระดับสมาชิกจำนวน 300 คน มีความตั้งมั่นในการลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อการออมเงินของตนเอง 

            2.   เกิดผู้อำนวยการเรียนรู้ระดับเครือข่ายจำนวน 5 คน ระดับตำบลจำนวน 70 คน (ตำบลน้ำขาวจำนวน 30 คน)

            3.  มีการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการ และงบประมาณดำเนินการจากจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขยายผลการจัดการความรู้ของเครือข่ายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)