การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ตอนที่ ๔

โครงการที่ได้รับงบสนับสนุน
หลังจากได้ทราบกรอบแนวคิดของโครงการและผ่านกระบวนการพัฒนาโครงการสุดท้ายคงเหลือพื้นที่วิจัย 5 พื้นที่ที่ผ่านการอนุมัติและกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

จ.สงขลา

โครงการ “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายสัจจะวันละ 1 บาททำสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา”

สรุปโครงการ                                          

หัวหน้าโครงการ     :                  นายชบ ยอดแก้ว

หน่วยงานต้นสังกัด     :               มูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว  

หน่วยงานร่วมโครงการ :              ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระยะเวลาดำเนินการ        :        1 ปี 1 เดือน (15 มิถุนายน 2548 ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 2549)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)