แผนนโยบายกลุ่มงานบริการประชาชน

กลุ่มงานด้านบริการประชาชน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

ปรัชญา
รอยยิ้มของผู้รับบริการคือความสุขของเรา

ปณิธาน
สร้างและพัฒนาผลงานด้านการให้บริการตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนในบริการด้านห้องสมุด  บริการการศึกษา  บริการห้องคอมพิวเตอร์ บริการงานธุรการ บริการห้องประชุม บริการด้านการใช้สถานที่ เพื่อสนองความต้องการและสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการทุกระดับ

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุน การจัดการศึกษา และงานบริการวิชาการแก่หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกโดยเน้นคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล

พันธกิจหลัก
งานบริการประชาชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีพันธกิจหลักดังนี้
1.       ผลิตงานบริการทางด้านบริการการศึกษา ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฎิบัติการ
       วิทยาศาสตร์ ธุรการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสังคม
2.       ให้บริการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนในด้านการใช้บริการห้องสมุด โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.       ให้ความร่วมมือในการผลิตงานบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4.       ให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
5.       พัฒนาระบบการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพงานบริการ

นโยบายและแผนกลยุทธ์
1.       เพื่อพัฒนาคุณภาพทางด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสากล
2.       ให้มีการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกระดับ
3.       ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการทรัพยากรของงานบริการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว
4.       มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใช้ช่องทางการบริการตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
               
เป้าหมายการดำเนินงาน
1.       ให้บริการนักศึกษาปริญญาตรีและบุคคลทั่วไปไม่ต่ำกว่า 350 คนต่อปี
2.       สร้างและพัฒนางานบริการให้มีความทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
3.       มีระบบการบริหารจัดการงานด้านบริการอย่างมีประสิทธิภาพ อิสระ คล่องตัว
4.       มีการปรับปรุงงานการบริการที่มีความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ และดำเนินการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.       ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การถ่ายทอดความรู้ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
6.       ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบัณฑิตให้มี คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  การมีส่วนร่วมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)