แผนนโยบายกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร
วิสัยทัศน์ : 
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกตำรา มอบวิชาชีวิตเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
นโยบาย :       
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีกิจกรรมด้านต่างๆแก่นักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ส่งเสริมการสนับสนุนใน
การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดี ประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนมุ่งพัฒนา
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บัณฑิตเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความพร้อมสู่โลก
งานอาชีพ
วัตถุประสงค์:   
1. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาความสามารถแก่ตนเอง
2. นักศึกษามีพัฒนาการที่ดีในด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม การปรับตัวเข้ากับสังคม
3. นักศึกษาสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพต่อไปได้
4. นักศึกษาได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ ในด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
5. นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย หรือขาดแคลนทุนทรัพย์จะได้รับการ
พิจารณาขอรับทุนในแต่ละปีการศึกษา
6. นักศึกษามีทักษะในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก
กลยุทธ์ :  
1. พัฒนากิจกรรมด้านต่างๆและแหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอและหลากหลาย
2. เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต
3. จัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ เช่น กิจกรรมดำน้ำ กิจกรรมดูนก
4. ส่งเสริมให้องค์กร บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
5. เสริมสร้างทักษะการจัดการสร้างงาน และการประกอบการ และการหารายได้ระหว่างเรียน
6. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก
7. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
8. สนับสนุน และจัดหาทุนการศึกษาให้เพียงพอและต่อเนื่อง
แผนการดำเนินงาน :


ด้านกิจกรรม            
-
ระบุแผนงาน รายละเอียดของ วัน เดือน ที่จะทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬาสี
งานลอยกระทง หรือ การจัดอบรมสัมมนาต่างๆให้แก่นักศึกษา
ด้านอาจารย์            
- อาจารย์ควรจัดทำตารางการเข้าพบขอคำปรึกษาของนักศึกษา
- มีการจัดทำคู่มือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

ด้านทุนการศึกษา       
- ระบุทุนการศึกษาที่ได้มาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ

ควรแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
 
                          (นางสาวนาตาลี อาร์ ใจเย็น )
                    ประธานคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)