แผนนโยบายกลุ่มงานวิจัย

วิสัยทัศน์งานวิจัยและสร้างสรรค์
                เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ  และงานวิจัยด้านเกษตร  วิทยาศาสตร์ประยุกต์  และสาขาที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำองค์ความรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมถ่ายทอดสู่สังคม
นโยบายงานวิจัยและสร้างสรรค์
1.       สร้างการเรียนรู้ให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
2.       ระดมทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
3.       แสวงหาทุนวิจัยและจัดตั้งกองทุนวิจัย
4.       สร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ  ในการวิจัยและสร้างนวัตกรรม  ส่งเสริมให้ทีมงานของมหาวิทยาลัยดำเนินการโครงการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่น
แผนกลยุทธ์
1. ให้สาขาวิชา  กำหนดทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบาย   และแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เน้นเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ และงานวิจัยด้านเกษตร  วิทยาศาสตร์ประยุกต์  และสาขาที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำองค์ความรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมถ่ายทอดสู่สังคม  และสามารถนำผลงานวิจัยมาบูรณาการเพื่องานการเรียนการสอน
2.  ให้มีการแสวงหาเงินทุนและทรัพยากรให้เพียงพอต่อการวิจัยของบุคลากร
3. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภาพและผลิตภัณฑ์  โดยเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลทางการเกษตร
4.  ให้มีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี      เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัย
5.   ให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยในวารสารวิชาการ         หรือมีการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  และ/หรือมีการจดสิทธิบัตรงานวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน
1.       ด้านนโยบาย  แผนงาน  และทิศทางการวิจัย
1.1.    คณะกรรมการวิจัยและสร้างสรรค์  กำหนดนโยบาย  แผนงาน  และทิศทางการวิจัย  ให้สอดคล้องปรัชญา  วิสัยทัศน์  และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  และแจ้งให้บุคลากรทราบ
1.2.    สนับสนุนให้อาจารย์ได้จัดทำงานวิจัยที่สอดคล้องกับหลักสูตร  และสามารถพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในสังคมได้
1.3.    มีการประสานความร่วมมือในการสนับสนุน  ดูแล  ให้เกิดการวิจัยตามนโยบาย
1.4.    ร่วมกันกำหนดมาตรการในการส่งเสริมในลักษณะต่าง ๆ  ที่มุ่งให้บุคลากรมีความตื่นตัวด้านการวิจัย
2.       ด้านระบบบริหารการวิจัย
2.1  มีการจัดประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ       เพื่อจัดทำระบบการบริหารงานวิจัย      กำหนด
       แนวทางพิจารณาโครงการ                  และสนับสนุนให้บุคลากรดำเนินการวิจัยอย่างมี
       ประสิทธิภาพ
2.2  มีการแจ้งแนวปฏิบัติของระบบการบริหารงานวิจัย  ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับ
       ทราบ  และรับฟังข้อปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบ
2.3  ประเมินระบบบริหารงานวิจัย
2.4  จัดให้มีระบบฐานข้อมูลวิจัยที่สามารถสืบค้นได้  และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3.    ด้านทรัพยากรเพื่อการวิจัย
        3.1  มีการจัดเก็บข้อมูลในด้านของแหล่งทุนวิจัย       เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน
              และระหว่างประเทศ  เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ในการทำงานวิจัย
        3.2  จัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยสถาบัน  เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นประโยชน์ในการ
              พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3.3    ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารวิจัย  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
4.   ด้านนักวิจัย
       4.1  จัดให้มีการอบรม  เสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานวิจัย     รวมทั้งส่งเสริม
              ระบบพี่เลี้ยงสำหรับนักวิจัยใหม่
4.2    จัดทำโครงการพัฒนานักวิจัย        และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันทำงานวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก
4.3    มีการติดตามและประเมินผลการทำงานของนักวิจัย  และเร่งรัดให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา
5.   ด้านผลงานวิจัย
        5.1  จัดสรรงบประมาณ    และส่งเสริมให้บุคลากรนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ   ที่
              เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ
5.2    จัดระบบการประเมินผล    เร่งรัดและติดตามให้มีการดำเนินการวิจัย        ตลอดจนการ
จัดทำรายงานผลการวิจัยให้ทันตามกำหนดเวลา
5.3    มีการจัดสรรงบประมาณ  และเงินรางวัลสำหรับผลงานที่สามารถจดสิทธิบัตร  หรือ
ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานภายนอก
5.4  มีการดูแลให้อาจารย์นำผลงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)