KM กับ ทีมงาน สสจ ขอนแก่น

 หลังที่ผมได้ไปพบ คุณ อรวรรณ สมทรัพย์ และ ทีมงาน สสจ ขอนแก่น ในวันที่ ๑๑ พ.ย ประเด็นที่ได้รับทราบ และ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือ โครงการดังกล่าวเป็น กิจกรรมที่พวกเรา เรียกว่า "TOT หรือ Trianing The Trainer" โดยเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต ๑๐ และ ๑๒ ในระหว่างวันที่ ๒๑ ถึง ๒๔ พ.ย ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุมเขื่อนอุบลรัตน์ หัวข้อที่ทีมงานศูนย์บริการวิชาการรับผิดชอบ คือ " การบริหารจัดการองค์ความรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ( รวมงานวิจัย ) "

 หลังจากได้ปรึกษาหารือกับแบบ F2 F ผมได้เรียนแนวทางการสัมมนา น่าจะเป็นการ "ลปรร ในการทำงานใน PCU เพื่อพัฒนา" มากกว่าที่จะเป็นการบรรยาย ซึ่งทางทีมงาน สสจ ไม่ขัดข้อง หลังจากนั้นน่าจะมีการติดตามจริงว่ามีการนำกระบวนการ KM ไปพัฒนา คน งาน และ องค์กรอย่างไร

 ความก้าวหน้าจะเรียนให้ทราบต่อไปครับ

JJ