แผนนโยบายกลุ่มงานธุรกิจและหารายได้

  ติดต่อ

งานธุรกิจและหารายได้ 
กระบวนการบริหารนโยบาย การวางแผนงานธุรกิจและหารายได้ 
วิสัยทัศน์ 
 เสริมสร้างสมรรถนะด้านการผลิตสู่มาตรฐาน เพิ่มรายได้ให้กับองค์กร สร้างอาชีพให้กับชุมชน 
นโยบาย
พัฒนาการบริหารวัดการงานฟาร์มให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ทางการเกษตร
และสร้างอาชีพให้กับชุมชนรวมถึงการจัดการทางทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่
สามารถก่อให้เกิดธุรกิจได้ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนานักวิชาการฝ่ายผลิตเพื่อให้ฐานราก
ในการพัฒนาองค์การสู่มาตรฐาน
พันธกิจ 
1.    พัฒนากระบวนการผลิตที่สามารถก่อให้เกิดรายได้แก่องค์กร
2. เสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชน
3. การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่สามารถก่อให้เกิดธุรกิจและรายได้
4. ส่งเสริมพัฒนานักวิชาการฝ่ายผลิตให้มีความชำนาญด้านการผลิตชุมชนพึ่งพาได้
วัตถุประสงค์ 
1.    เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่และปัจจัยเกื้อหนุนในการสร้างสรรค์กิจกรรม
ที่จะก่อให้เกิดรายได้แก่องค์กร
2. เพื่อพัฒนาระบบฟาร์มสู่มาตรฐานที่เป็นแบบแผนในการเสริมสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน
และการพัฒนางานฟาร์มในรูปแบบนันทนาการและการท่องเที่ยว
3. พัฒนานักวิชาการฝ่ายผลิตเพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาองค์กรตลอดจนการบริหาร
วิชาการแก่ชุมชน
แผนและกลยุทธ์ 
1.    คณะกรรมการดำเนินงานในการกำหนด นโยบาย และงานให้สอดคล้องกับปรัชญา
วิสัยทัศน์ และแผนของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนารูปแบบฟาร์มให้สู่มาตรฐานและสามารพทำให้เกิดรายได้แก่องค์กร
3. การจัดการระบบการบริหารงานฟาร์มที่สามารถตรวจสอบได้
4. พัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดธุรกิจและรายได้
5. พัฒนานักวิชาการฝ่ายผลิตเพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาองค์กร
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mju

หมายเลขบันทึก: 6983, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-07 23:06:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#-#ชุมพร#กิจกรรม#มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)