งานด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

วิสัยทัศน์  :
          ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  ระบบการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

นโยบาย  :
1.       มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดยองค์กรมีส่วนร่วม
2.       มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันภายในหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์  :
1.       จัดทำแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา
2.       สร้างกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
3.       จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4.       ประสานงานและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5.       ประเมินการประกันคุณภาพภายในองค์กร ทุก 1 ปี