แผนนโยบายกลุ่มงานการเงินและงบประมาณ

งานการเงินและงบประมาณ
โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร

วิสัยทัศน์
            บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โปร่งใส และตรวจสอบได้

พันธกิจ
            มุ่งสร้างและพัฒนาระบบการเงินและงบประมาณให้มีความโปร่งใส ความเป็นธรรม การมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได้

เป้าหมายกลยุทธ์
            ให้มีงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชี โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ที่สามารถวิเคราะห์ต้นทุน  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ตั้งแต่งบประมาณพ.ศ. 2549  เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์
            1. ควบคุมงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน งานและโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัวและสอดคล้องกับการจัดการศึกษา
            2. ดำเนินการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามระบบบัญชีรัฐบาล   เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
            3. จัดทำระบบบัญชีทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
            4. ควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ทันเวลาและให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
            5. ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน   การจัดทำบัญชี   การเบิกจ่ายพัสดุให้มีความถูกต้องแม่นยำ  สะดวก  รอบคอบ  รวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
            6. เป็นศูนย์กลางของข้อมูล ข่าวสารทางด้านการเงินและพัสดุในหน่วยงานได้

นโยบายการบริหารงาน
            1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดทำและจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจของโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร และของมหาวิทยาลัยฯ
            2. พัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุม ติดตามและตรวจสอบการบริหารทางด้านการเงิน งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
            3. จัดให้มีกองทุนและงบประมาณสำหรับดำเนินการเพื่อให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนของโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร ตามระบบบัญชี 3 มิติ

แผนงาน
            1. จัดทำแผนการใช้เงินหมวดต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ
            2. บริหารงานด้านการเงินและงบประมาณให้มีสภาพคล่อง เกิดประโยชน์ ไม่เกิดความเสี่ยง
            3. บริหารงานด้านการเงินและงบประมาณโดยควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนภารกิจ เป้าหมาย ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
            4. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่หน่วยงานที่ต้องการข้อมูล และเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริหาร

ภารกิจหลัก
1. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการการรับ-จ่ายเงินของโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณเงินรายได้
            2. ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดซื้อ- จัดจ้าง  ครุภัณฑ์ และการบันทึกทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ
            3. เป็นผู้จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน รวมทั้งทะเบียนคุมทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯ
            4. ควบคุมงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ให้เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน งานและโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)