แผนนโยบายกลุ่มงานเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์งานเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้
                เป็นศูนย์กลางการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กรและชุมชน สู่สังคม
พันธกิจ
              ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
นโยบายงานเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  1. ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
  2. ดำเนินการจัดระบบ Internet และ สถานีวิทยุชุมชน เพื่อเชื่อมโยงระบบข่าวสารสนเทศให้เป็นอย่างรวดเร็ว
  3. พัฒนาโปรแกรม ซอฟต์แวร์ และบุคลากร เพื่อสนับสนุนงานบริการของ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
  4. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานและชุมชน สู่สังคม
  5. พัฒนาวิชาการของบุคลากรในองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านเทคโนโลยี
แผนงาน
  1. ด้านนโยบาย แผนงาน การเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้
1.1   คณะกรรมการการเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กำหนดนโยบาย แผนงาน ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์  และแผนของมหาวิทยาลัย และแจ้งให้บุคลากรทราบ
1.2    สนับให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลข่าวสาร เพื่อประสัมพันธ์หน่วยงานและของมหาวิทยาลัย สู่ชุมชน
1.3    ส่งเสริมให้บุคลากรมีความตื่นตัวในการรับข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ข่าวสาร
  1. ด้านระบบการบริหารงาน
2.1    มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อจัดทำระบบการเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้
2.2    มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบ และรับฟังข้อปัญหาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
2.3   มีการประเมินระบบบริหารงาน
2.4    จัดทำ  Web Site เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  และจัดเก็บข้อมูล
2.5    ประสารงานกับสถานีวิทยุ 90.0 MHz. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
  1. ด้านการเผยแพร่องค์การแห่งการเรียนรู้
3.1  จัดให้มีการฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2   จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้  และวิชาการ แก่ชุมชน
3.3   มีการติดตามการประเมินผลการเผยแพร่ข่าวสาร  ว่ามีการปฏิบัติจริงหรือไม่
  1. ด้านผลงานการเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้
4.1 รวบรวมข่าวสารที่เป็นประโยชน์  เพื่อเผยแพร่ออกสู่ชุมชน และสังคม
4.2    จัดระบบเผยแพร่  ข่าวสารให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
4.3    จัดเก็บข่าวสารในรู้แบบฐานข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการสืบค้น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)