สถานการณ์ความก้าวหน้าการพัฒนา

 จากการที่ศูนย์ความร่วมมือ HACC ขอนแก่น ร่วมกับทีมงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทีมงานออกเยี่ยมและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในจังหวัดทั้งสิ้น ๒๔ โรง ความก้าวหน้าล่าสุด มีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ โรงพยาบาลศูนย์ ขอนแก่น ผ่านขั้นที่ ๒ คือ โรงพยาบาลหนองเรือ ผ่านขั้นที่ ๑ คือ โรงพยาบาลชนบท โรงพยาบาลมัญจาคีรี โรงพยาบาลเขาสวนกวาง และ โรงพยาบาลบ้านฝาง ส่วนที่เหลือ อยู่ระหว่างการพิจารณา จาก พรพ และ บางแห่งอยู่ระหว่างการเริ่มต้นดำเนินการ

JJ