แผนนโยบายกลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคม

งานบริการวิชาการแก่สังคม
กระบวนการจัดทำนโยบายและการวางแผนโครงการของงานบริการวิชาการแก่สังคม

วิสัยทัศน์  :
            เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ควบคู่เทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยมุ่งคนเป็นศูนย์กลาง
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน

นโยบาย  :
            มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการทำงานบริการแก่สังคม มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ จังหวัด ที่สนองความต้องการของชุมชนและสังคม
ให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยที่สามารถบูรณาการสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่สังคมและท้องถิ่น

พันธกิจ  :
1.       มุ่งขยายการเผยแพร่และถ่ายทอดด้านวิชาการแก่ชุมชน
2.       พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่พึ่งของสังคม
3.       มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นเป็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้

วัตถุประสงค์  :
1.       พัฒนาการโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสังคม
2.       สังคมและท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน

แผนกลยุทธ์  :
1.       พัฒนากระบวนการเผยแพร่ความรู้ และการบริการวิชาการให้สังคมได้รับประโยชน์สูงสุด
2.       มุ่งเน้นให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าไปมีบทบาทในการแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น
3.       ส่งเสริม / สนับสนุนให้บุคลากรนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
4.       พัฒนาระบบฟาร์มมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งรายได้เพื่อเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mju

คำสำคัญ (Tags)#km#-#ชุมพร#กิจกรรม#มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมายเลขบันทึก: 6986, เขียน: 12 Nov 2005 @ 13:57 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)