แผนนโยบายกลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร
วิสัยทัศน์
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญา มุ่งรักษาทรัพยากรอย่างยั่งยืน
นโยบาย
1. มุ่งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชาติ
2. มุ่งสร้างและเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม3
3
. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกไปเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในด้านการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและของชาติ
2. เพื่อการเกิดสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยและชุมชน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน
1. การดำเนินการและร่วมดำเนินการในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี
และสิ่งแวดล้อมตามปฏิทินประจำปี
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับชุมชน ในรูปแบบของชมรม และองค์การนักศึกษา (อนม.)
3. จัดสรรและแสวงหางบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 
 
                                (นาย ชลดรงค์ ทองสง)
                    หัวหน้ากลุ่มฝ่ายบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mju



ความเห็น (0)