จากแนวความคิดที่ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา  เป็นมูลเหตุให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปะ ภาษาอังกฤษ  คิดโครงการนำนักเรียนออกทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยเลือกที่ภูหินร่องกล้า จุดประสงค์หลักในครั้งนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ไม่จำเป็นต้องเกิดเฉพาะห้องเรียน  ต้องการนำนักเรียนที่อยู่ห่างไกลทุรกันดาร ได้ไปเปิดโลกทัศน์ยังสถานที่ที่เคยเป็นอยู่  อย่างน้อยนักเรียนที่ร่วมโครงการจะได้ทราบประวัติฯของภูหินร่องกล้า  ที่ผู้เขียนเองได้เคยสัมผัสและเรียนรู้ในสมัยที่เคยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร  นำรุ่นน้องไปทัศนศึกษา  เกิดความประทับใจ  เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเรียนรู้ถึงชีวิตของทั้งผู้คนและสิงสาราสัตว์  ที่มีชีวิตอยู่รายรอบภูหินร่องกล้า  และเรียนรู้สภาพภูมิประเทศโดยรอบ   ซึ่งอาจก่อให้เกิดสุนทรียภาพทางภาษาหรือศิลปะได้   จากการนำเสนอโครงการนี้ได้บูรณาการองค์ความรู้ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมในโครงการ