เป็นภาพของผู้เข้าร่วมประกวดกล้วยไม้ และผู้ได้รับรางวัล (บางส่วนครับ) 

 

ผู้สนใจและเจ้าของกล้วยไม้กำลังให้คะแนนตัดสินกล้วยไม้

 

การนับคะแนน                                       ถ่ายรูปร่วมกัน

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบรางวัลแก่เจ้าของกล้วยไม้ที่ส่งประกวด

 

 มอบรางวัลและรับมอบกล้วยไม้จากสวนกรรณติการ์นออร์คิดจากพิจิตร