ความเป็นมา

        ตามที่อาจารย์ที่สอนวิชาศึกษาทั่วไป ได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อฯ (e-Learning) เพื่อขออนุมัติงบประมาณโครงการดังกล่าว ท่านอธิการบดีได้ อนุมัติในหลักการและ แต่ก็ให้มาหารือกับท่านรองฯ สังคม เรื่องค่าใช้จ่าย ระบบฯ และรายวิชา ..เนื่องจากเรื่องนี้ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา (CARD) มีภารกิจเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว

CARD เชิญอาจารย์ผู้เสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อปรึกษา

        หลังจากที่ท่านรองฯ สังคม ภูมิพันธุ์ ได้มอบหมายให้ผมดำเนินการเรื่องนี้ ผมจึงได้เรียนเชิญอาจารย์ที่ทำโครงการวิจัยฯ เพื่อหาพูดคุยแนวทางการจัดทำโครงการวิจัยฯ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปในแนวทางและทิศทางเดียวกัน อาจเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้ได้อีกช่องทางหนึ่ง ประหยัดทรัพยากร โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย CARD เป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัยฯ และ ผลิตสื่อการสอนให้กับโครงการวิจัยฯ แนวทางการดำเนินการโครงการวิจัยฯ วิชาศึกษาทั่วไป (GE) ของมหาวิทยาลัยจะเป็นเช่นไร ..ไว้ให้คุยกันสรุปถึงทางอย่างไรก่อน (ติดตามตอนที่ 2)

วิชิต ชาวะหา
@CARD
26-12-2006