เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ทางคณะสหเวชศาสตร์ โดยงานวิจัย ได้จัดพิธีมอบทุนอุดหนุนโครงการการวิจัยสถาบันให้กับบุคลากรสายบริการ มีโครงการวิจัยสถาบันที่ได้รับทุนทั้งหมด จำนวน 17 โครงการ
<table border="0" align="center"><tbody>

     

 ท่านคณบดีกล่าวเปิดงาน

     อ.ศุภวิทู (รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ) ชี้แจงเรื่องสัญญาการรับทุน  

</tbody></table>

     ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ได้ให้เกียรติมามอบทุนให้กับทุกคน พร้อมกับคู่มือวิจัยสถาบัน และกล่าวเปิดงาน

      หลังจากท่านคณบดีได้มอบทุนให้กับทุกท่านแล้ว อ.ศุภวิทู สุขเพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ได้ชี้แจงรายเอียดเกี่ยวกับสัญญาการรับทุน เรียกว่า หลังจากรับทุนเสร็จ ทุกคนก็ทำสัญญาทันทีครับ บรรยากาศงานวันนี้เป็นไปด้วยรอยยิ้มกันทั่วหน้า ตามแผน Baby Research : 287 วัน ของผม ตั้งใจไว้ว่า วันที่ 11 เมษายน ปีนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญของท่านคณบดี จะให้นักวิจัยสถาบันมือใหม่ของสำนักงานทุกคนรายงานความก้าวหน้า รวมถึงตัวผมด้วยครับ <p align="center">

</p><table border="2" align="center" style="background-color: #ffffcc; border: #ffffcc 2px solid"><tbody>

 ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครการวิจัย 

 1. การเปรียบเทียบค่าใข้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
     ของคณะสหเวชศาสตร์ก่อนและหลังใช้
     มาตรการควบคุม
 คุณจักรพงศ์ แสงจักร์  2. การเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
    ของรถตู้คณะสหเวชศาสตร์ ที่ใช้เดินทางภายใน
    จังหวัดพิษณุโลก ก่อนและหลังใช้มาตรการ
    ควบคุม  
 คุณชรินทร์ ร่วมชาติ  3. ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต คณะสหเวชศาสตร์
     ปีงบประมาณ 2549
 คุณกมลพร  เซี่ยงว่อง  4. การประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสารสหเวช
     สัมพันธ์ เพื่อการพัฒนา
 คุณวายุส์  แก้วฉิม  5. ค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารของหน่วยงานย่อย
     และการเปรียบเทียบต้นทุนในการถ่ายเอกสาร
     จากเครื่องถ่ายเอกสารแบบเช่าและแบบซื้อ
 คุณขวัญเรือน  แดงเรือ  6. สถิติของผู้ป่วยที่ต้องบำบัดโดยวิธีทางกายภาพ
     และรายรับจ่ายในศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริม
     สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ
     2547-2549
 คุณสำเริง ฟากฟื้น  7. การวิเคราะห์สัดส่วยภาระงานตามสภาพความ
    เป็นจริงของภาระงานอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์
    ในแต่ละด้านระหว่าง ปีการศึกษา 2546 - 2549
 คุณนิตยา รอดเครือวัลย์  8. การเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์
     คณะสหเวชศาสตร์ "จำนวนผลงานวิจัยต่อค่าใช้จ่าย"
     ประจำปีงบประมาณ 2547 - 2549
 คุณสิริภัสณ์  ศิระนุภาพ  9. ความพึงพอใจการใช้งานระบบ e-office ของบุคลากร
     คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 คุณสมภพ อังศุเกษตร  10. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องอ่านหนังสือ
      คณะสหเวชศาสตร์
 คุณประกายมาศ นิลนาค  11. ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมพัฒนานิสิตด้าน
      ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพของนิสิต
      คณะสหเวชศาสตร์
 คุณนันทิดา  ทัพเกษม  12. ความพึงพอใจของนิสิตสาขารังสีเทคนิคต่องานห้อง
      ปฏิบัติการภาควิชารังสีเทคนิค
 คุณสุทธิวรรณ มีแท่ง  13. ความพึงพอใจของนิสิตสาขาเทคโนโลยีหัวใจ
      และทรวงอกต่องานห้องปฏิบัติการภาควิชา
      เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 คุณอรชร  พุ่มเมือง  14. ความพึงพอใจของนิสิตสาขากายภาพบำบัด
      ต่องานห้องปฏิบัติการภาควิชากายภาพบำบัด
 คุณธารารัตน์  กิตติตระการ  15. ความพึงพอใจของนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์
      ต่องานห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคนิคการแพทย์
 คุณปนัดดา เจิมศรี  16. การพัฒนาวิธีรายงานการประเมินตนเองโดยใช้
      Blog ของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์
      มหาวิทยาลัยนเรศวร
 คุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์  17. ผลการติดตามคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตของ
      คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา
      2547-2548
 คุณวราภรณ์  พยัตตพงษ์

</tbody></table><p align="right">

                                                                      
                                                           บอย สหเวช</p><p align="right">25 ธ.ค. 49
                                                                                                                        </p>