Baby Reseacrh : 13. วันรับทุนวิจัยสถาบัน

บอย สหเวช
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ทางคณะสหเวชศาสตร์ โดยงานวิจัย ได้จัดพิธีมอบทุนอุดหนุนโครงการการวิจัยสถาบันให้กับบุคลากรสายบริการ มีโครงการวิจัยสถาบันที่ได้รับทุนทั้งหมด จำนวน 17 โครงการ
<table border="0" align="center"><tbody>

     

 ท่านคณบดีกล่าวเปิดงาน

     อ.ศุภวิทู (รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ) ชี้แจงเรื่องสัญญาการรับทุน  

</tbody></table>

     ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ได้ให้เกียรติมามอบทุนให้กับทุกคน พร้อมกับคู่มือวิจัยสถาบัน และกล่าวเปิดงาน

      หลังจากท่านคณบดีได้มอบทุนให้กับทุกท่านแล้ว อ.ศุภวิทู สุขเพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ได้ชี้แจงรายเอียดเกี่ยวกับสัญญาการรับทุน เรียกว่า หลังจากรับทุนเสร็จ ทุกคนก็ทำสัญญาทันทีครับ บรรยากาศงานวันนี้เป็นไปด้วยรอยยิ้มกันทั่วหน้า ตามแผน Baby Research : 287 วัน ของผม ตั้งใจไว้ว่า วันที่ 11 เมษายน ปีนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญของท่านคณบดี จะให้นักวิจัยสถาบันมือใหม่ของสำนักงานทุกคนรายงานความก้าวหน้า รวมถึงตัวผมด้วยครับ <p align="center">

</p><table border="2" align="center" style="background-color: #ffffcc; border: #ffffcc 2px solid"><tbody>

 ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครการวิจัย 

 1. การเปรียบเทียบค่าใข้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
     ของคณะสหเวชศาสตร์ก่อนและหลังใช้
     มาตรการควบคุม
 คุณจักรพงศ์ แสงจักร์  2. การเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
    ของรถตู้คณะสหเวชศาสตร์ ที่ใช้เดินทางภายใน
    จังหวัดพิษณุโลก ก่อนและหลังใช้มาตรการ
    ควบคุม  
 คุณชรินทร์ ร่วมชาติ  3. ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต คณะสหเวชศาสตร์
     ปีงบประมาณ 2549
 คุณกมลพร  เซี่ยงว่อง  4. การประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสารสหเวช
     สัมพันธ์ เพื่อการพัฒนา
 คุณวายุส์  แก้วฉิม  5. ค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารของหน่วยงานย่อย
     และการเปรียบเทียบต้นทุนในการถ่ายเอกสาร
     จากเครื่องถ่ายเอกสารแบบเช่าและแบบซื้อ
 คุณขวัญเรือน  แดงเรือ  6. สถิติของผู้ป่วยที่ต้องบำบัดโดยวิธีทางกายภาพ
     และรายรับจ่ายในศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริม
     สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ
     2547-2549
 คุณสำเริง ฟากฟื้น  7. การวิเคราะห์สัดส่วยภาระงานตามสภาพความ
    เป็นจริงของภาระงานอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์
    ในแต่ละด้านระหว่าง ปีการศึกษา 2546 - 2549
 คุณนิตยา รอดเครือวัลย์  8. การเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์
     คณะสหเวชศาสตร์ "จำนวนผลงานวิจัยต่อค่าใช้จ่าย"
     ประจำปีงบประมาณ 2547 - 2549
 คุณสิริภัสณ์  ศิระนุภาพ  9. ความพึงพอใจการใช้งานระบบ e-office ของบุคลากร
     คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 คุณสมภพ อังศุเกษตร  10. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องอ่านหนังสือ
      คณะสหเวชศาสตร์
 คุณประกายมาศ นิลนาค  11. ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมพัฒนานิสิตด้าน
      ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพของนิสิต
      คณะสหเวชศาสตร์
 คุณนันทิดา  ทัพเกษม  12. ความพึงพอใจของนิสิตสาขารังสีเทคนิคต่องานห้อง
      ปฏิบัติการภาควิชารังสีเทคนิค
 คุณสุทธิวรรณ มีแท่ง  13. ความพึงพอใจของนิสิตสาขาเทคโนโลยีหัวใจ
      และทรวงอกต่องานห้องปฏิบัติการภาควิชา
      เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 คุณอรชร  พุ่มเมือง  14. ความพึงพอใจของนิสิตสาขากายภาพบำบัด
      ต่องานห้องปฏิบัติการภาควิชากายภาพบำบัด
 คุณธารารัตน์  กิตติตระการ  15. ความพึงพอใจของนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์
      ต่องานห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคนิคการแพทย์
 คุณปนัดดา เจิมศรี  16. การพัฒนาวิธีรายงานการประเมินตนเองโดยใช้
      Blog ของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์
      มหาวิทยาลัยนเรศวร
 คุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์  17. ผลการติดตามคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตของ
      คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา
      2547-2548
 คุณวราภรณ์  พยัตตพงษ์

</tbody></table><p align="right">

                                                                      
                                                           บอย สหเวช</p><p align="right">25 ธ.ค. 49
                                                                                                                        </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#r2r#วิจัยสถาบัน#baby-research

หมายเลขบันทึก: 69303, เขียน: 25 Dec 2006 @ 17:50 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

น่าสนใจทุกโครงการเลยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสุดท้าย (17) น่าสนใจเป็นพิเศษ ทุกโครงการ รวมทั้งวิธีการบริหารงานวิจัย น่าจะเป็นแบบอย่างให้กับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีครับ จะรอดูผลสำเร็จในขั้นตอนต่อไปครับ

แต่ละโครงการเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ได้ผลวิจัยออกมาว่าอย่างไร อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังอีกรอบนะคะ
เขียนเมื่อ 

          ขอแถมข้อมูลให้ครบถ้วนกระบวนความอีกสักหน่อยนะค่ะ

          ในวันที่ 22 ธ.ค. ดังกล่าว  คณะสหเวชฯ  โดยท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง)   ยังได้จัดให้มีพิธีมอบทุนวิจัยของอาจารย์เพิ่มเติมจากที่ได้ดำเนินการไปแล้วหนึ่งรอบ (6 พ.ย. 49)

          เนื่องจากมีคณาจารย์ที่สนใจจะทำงานวิจัยและขอยืดเวลาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอีกเล็กน้อย ประกอบกับมีอาจารย์ใหม่ที่ทางคณะเพิ่งรับเข้าทำงาน และสนใจที่จะขอทุนทำงานวิจัยในทันที

          คณะจึงเปิดโอกาสให้ทันทีเช่นกัน  ทำให้งานวิจัยด้านวิชาการของอาจารย์เพิ่มขึ้นอีก 3 เรื่อง  จากเดิม  6  เรื่อง  รวมเป็น 9 เรื่อง  ดังนี้

 1. สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความดันภายในห้องหัวใจ  : อ.มันทนา  วาดไธสง
 2. การตอบสนองของการระบายอากาศและอัตราการเต้นของหัวใจต่อการบริหารกายด้วยฤาษีดัดตนในเพศหญิง : อ.วีระพงษ์  ชิดนอก  อ.โอปอร์  วีรพันธุ์ และ ดร.จันทร์จิรา  วสุนธราวัฒน์
 3. การทดสอบหาการดื้อยากลุ่ม Enterobacteriaceae โดยวิธี Kirby-Bauer disc approximation : อ.นพดล  จำรูญ และ อ.จิรภาส  จงจิตวิมล

          ปีนี้ คณะฯ จึงเทงบประมาณด้านการวิจัยแบบเกลี้ยงกระเป๋าเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • เยียมมากครับ
 • ปีนี้ผมก็จะทำวิจัยในงานครับ เรื่องแรกเกี่ยวกัยกล้วยไข่  แต่ใช้ทุนของกองทุนหมู่เฮาครับ (ส่วนตัว ฮิฮิ..)
 • ขอบพระคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณท่านอาจารย์วิบูลย์ครับ จะรายงานผ่านทาง Blog ให้ทราบความคืบหน้าเป็นระยะครับ
เขียนเมื่อ 

ถึง คุณรัตติยา

 • ขอบคุณครับที่ติดตามอ่านทาง blog ครับ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณที่ท่านคณบดีช่วยเติมเต็มบันทึกให้สมบูรณ์ครับ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ คุณวีรยุทธที่แวะมาเป็นกำลังใจให้ครับ
 • อย่าลืมนำมาเล่าสู่กันฟังผ่านทาง Blog ด้วยนะครับ