"วิชาการอย่ายึดติด รู้จักคิดปรุงแต่งให้สอดคล้อง ย่อมต้องบรรลุผลสำเร็จในการงาน"

        วิชาที่เล่าเรียนมานั้นเมื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในการงานก็ต้องไม่ใช้อย่างเถรตรง เมื่อสภาพปัญหาไม่ตรงตามทฤษฎีก็อย่ายึดติดทฤษฎีหรือตำราอย่างหัวชนฝา หากจะต้องรู้ปรับปรุงวิชาก็ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหา ดังพระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า

         "บุคคลจะต้องพยายามควบคุมตัว มิให้ติดอยู่ในตำราหรือทฤษฎีมากจนเกินไป เพราะมิฉะนั้น เมื่อไปพบข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับตำราเข้า อาจก่อให้เกิดความสนเท่ห์ลังเลใจ ทำให้ทำงานไม่ได้
        เมื่อต้องเผลิญปัญหาความขัดกัดระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติทางที่ดีที่สุด จะต้องดำเนินงานในส่วนที่เห็นว่าถูกดีแล้วต่อไปไม่ปล่อยให้หยุดชะงัก พร้อมกันไปนั้น ควรจะได้รีบคิดพิจารณาปัญหาโดยเร่งด่วน หาทางปรับหลักวิชาให้เข้ากับปัญหาและประสานเข้ากับวิชาอื่นๆ อันเกี่ยวข้องด้วย ให้เห็นให้เข้าใจปัญหาโดยกระจ่างแจ้ง เมื่อได้วิธีที่ถูกต้องแล้ว ก็นำไปใช้ปฏิบัติให้ได้ผลด้วยความแน่วแน่และมั่นใจ"

----------------------------------------
 (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๘)

        สิ่งที่เรียนมาจากตำรานั้นอาจไม่ตรงกับอุปสรรคหรือปัญหาที่เราเผชิญหน้าอยู่ในการทำงานจำจะต้องรู้จักพลิกแพลงให้เหมาะกับสถานการณ์กับเรื่องราว อย่าคิดเห็นเถรตรงตามตัวหนังสือจึงจะได้รับประโยชน์จากวิชาที่เล่าเรียนมา