ผมได้ไปเยียมเยียนแปลงหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มของตำบล หนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เมือนวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา  เห็นการปลูกพืช 3 ชนิดในแปลงเดียวกัน เพื่อเป็นการเกื้อกูลร่มเงา และการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือในพื้นที่เดียวกันนี้ปลูกพืช 3 ชนิด คือ

  • ระดับล่างสุดไม่เกิน 1.5 เมตร ปลูกผักหวานบ้าน
  • ระดับกลางสูงขึ้นมานิดหนึ่ง ปลูกมะแว้ง และ
  • ระดับบน ปลูกเพกา

       พืชหลักของแปลงนี้คือผักหวานบ้านครับ เก็บขายทุก 3 วัน ขายส่ง กก.ละ 50-80 บาท  สังเกตดูพืชที่ปลูกก็เจริญเติบโตดีครับ คุณอำนวย คชฤทธิ์ เกษตรอำเภอไทรงาม ผู้ซึ่งนำแนวคิดนี้มาทดลอง และผลิตซ้ำ โดยปรับชนิดพืชที่ชาวบ้านแถบนี้ต้องการบริโภค เพื่อเป็นแบบอย่างตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมมี พบว่าทำได้จริง และมีรายได้เกือบทุกวัน ดีกว่าปลูกพืชเชิงเดี่ยว

         การปลูกพืชในลักษณะนี้เป็นการปลูกแบบธรรมชาติ ซึ่งในอดีตบ้านเราเห็นจนเป็นเรื่องปกติ  พบเห็นได้ทุกภาคของประเทศไทย แต่กระแสของพืชเชิงเดียว-ผลิตเพื่อขายมาบดบังสิ่งดีๆ ที่มีอยู่แล้ว  จนปัจจุบันสิ่งที่เป็นเรื่องปกติเป็นความรู้เดิมในอดีต ก็ต้องกับมาเรียนรู้และนำกลับมาใช้กันใหม่  

          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอำนวย คชฤทธิ์ เกษตรอำเภอไทรงาม 089-5637022  ครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก