วันนี้อากาศดีมากเลย สายลมช่างหวังดี ลมไม่แรง อากาศไม่หนาวเกินไป นอนสบายเพราะวันนี้เป็นวันหยุด แต่ก็ต้องตื่นขึ้นมา นึกขึ้นได้ว่าวันนี้ต้องไปค้นงานใหพี่ที่รู้จักกัน พี่เขาวานช่วยค้นงานเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร  ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ การค้นคว้าสิ่งที่ผมไม่รู้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลย เป็นสาขาที่ผมไม่ถนัด แต่ผมได้ค้นคว้า ในศึกษาเรื่องที่ไม่รู้  เช่น ในการวัดความสำเร็จของธุรกิจ จะมองใน 4 ด้านใหญ่ คือ มุมมองทางดาน้การเงิน  มุมมองด้านการลูกค้า  มุมมองด้านการการดำเนินงานภายในและมุมมองทางด้านการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร และแต่ละมุมมองก็จะรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งมุมมองทั้งหมดนี้คือกรอบของ Balance scorecard  ส่วนการพัฒนาองค์กร(Organization Development) คือกระบวนการปรับปรุงองค์กร เปลี่ยนแปลงให้สู่สภาวะใหม่หรือดีกว่าเดิม โดยมีการวางแผน วิเคราะห์ปัญหา(SWOT) วางแผนกลยุทธ์การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

      การศึกษา ค้นคว้าสิ่งที่ไม่เคยรู้เป็นสิ่งที่สนใจ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งการวิจัย ทุกคนอาจจะสงสัยเกี่ยวกันตรงไหน เกี่ยวกับแน่นอน 100% ครับ เพราะเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องของการวิจัย นั้นเอง การที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีหรือจะทำวิทยานพนธ์สำเร็จและมีคุณภาพนั้นต้องศึกษา ทบทวนเอกสารให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้กรอบแนวคิด แนวความคิดในการทำที่กว้างและไม่เหมือนใคร  รวมถึงว่าจะได้รู้เราควรศึกษาไปในแนวทางใดที่มีความชัดเจน ถูกต้องมากขึ้น และวันนี้ขาดไม่ได้เลยขอบคุณสายลมที่หวังที่จุดประกายความคิดดี ๆเสมอ ส่งผ่านสมองเล็กให้คิดได้