สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  ในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการทหารสูงสุด   มีหนังสือเชิญไปบรรยายเรื่อง "การบริหารองค์ความรู้"  ในหลักสูตร  การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ  รุ่นที่ 100 (3 พ.ย.49 - 1 มี.ค.50)  โดยเชิญผมไป "บรรยาย" 3 ชม.  ในวันที่ 11 ม.ค.50

         ผมให้เก๋ตอบไปว่า  ถ้าให้ผมปรับการ "บรรยาย" เป็น "ไม่บรรยาย"   แต่จัดกระบวนการเรียนรู้แบบที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร 70 คนได้ซึมซับเอง  ว่า KM คืออะไร   มีคุณค่าอย่างไร  ผมก็จะรับ   ถ้าปรับไม่ได้  ผมไม่รับ

         เขาตกลงครับ

         ผมจึงมอบให้คุณธวัชเป็นครูใหญ่   ผมทำหน้าที่ผู้ช่วย   เราออกแบบการ "ไม่บรรยาย KM" อย่างไร   รออ่านจากบล็อกของคุณธวัช (learn-together) นะครับ

         แต่วันนี้ขอบันทึกว่าผมมอง KM กับความมั่นคงของประเทศอย่างไร

         ผมมองว่า  สังคมไทยไม่ค่อยมั่นคง   เพราะคนไทยยังด้อยด้าน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" และสังคมไทยยังขาดความเข้าใจว่า KM คือเครื่องมือของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

         ถ้ามองอย่างนี้   ความมั่นคงของประเทศต้องการ KM Inside นะครับ

วิจารณ์  พานิช
 22 ธ.ค.49