นี้คือ ตัวอย่างของ ขยะเข้าขยะออก

  •  ข้อตกลงที่สำคัญอย่างหนึ่งของการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ความเป็นอิสระของข้อมูลและความเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร (ข้อมูลมีความเป็นตัวแทนที่ดีเมื่อสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการของความน่าจะเป็น) ถ้าผู้ตอบขาดความเป็นอิสระในการตอบแล้ว ข้อมูลที่ได้จะมีอคติ (biased) จะทำให้ผลลัพธ์กลายเป็นขยะตัวเลข และถ้าข้อมูลไม่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรด้วยแล้วจะไม่สามารถนำผลสรุปไปอ้างอิงถึงประชากรได้เลย
  • เมื่อสามวันที่แล้วมีนิสิตสองคน (จบเภสัชและเป็นเจ้าของร้านขายยา) ได้มาขอให้ผู้เขียนช่วยวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบวัดสำหรับการวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยา เรื่องหนึ่ง โดยหัวข้อต้นๆ หาค่า Cronbach’s ได้ประมาณ 0.6 0.7 ซึ่งค่าขนาดนี้เมื่อปรับปรุงโดยตัดบางข้อออกแล้วก็น่าจะยอมรับได้ แต่พอมาถึงด้าน ราคายา ซึ่งมีคำถามสามข้อคือ
 
ด้านราคา
24. ความคุ้มค่าของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของยาที่ได้รับ
25. สามารถต่อรองราคาสินค้าได้
26. มีป้ายติดราคาชัดเจน

  พบว่า ความน่าเชื่อถือมีค่าติดลบ (-) โดยติดลบทั้ง Cronbach’s Alpha และ item-total correlation ผู้เขียนรู้สึกประหลาดใจกับค่าดังกล่าวมาก จึงถามนิสิตทั้งสองคนว่ามีวิธีการเก็บข้อมูลมาอย่างไร ได้คำตอบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลูกค้าที่มีความคุ้นเคยกัน ผู้เขียนจึงสันนิษฐานว่าผู้ตอบไม่ได้ตอบตามความเป็นจริง จึงได้ให้นิสิตไปเก็บข้อมูลมาใหม่ โดยสุ่มลูกค้าให้ผู้ตอบเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรและมีอิสระในการตอบเต็มที่

  •   มาวันนี้นิสิตส่งข้อมูลมาทางอีเมล์มาให้วิเคราะห์ใหม่ เมื่อทำการวิเคราะห์แล้ว พบว่า ครั้งนี้ความน่าเชื่อถือมีค่าสูงขึ้นแทบทุกด้าน (0.8 – 0.9) โดยเฉพาะด้าน ราคา เปลี่ยนค่าจากติดลบเป็น 0.78 แสดงว่าสิ่งที่ผู้เขียนสันนิษฐานไว้นั้นเป็นความจริงทุกประการ
  •   ข้อมูลที่ขาดความเป็นอิสระนั้นจะเชื่อถือไม่ได้ โดยจะทำให้ผลลัพธ์กลายเป็นขยะตัวเลข ดังคำกล่าวที่ว่า ขยะเข้าขยะออก (Garbage In, Garbage Out: GIGO”