แผนผังเพลงอีแซว แบบของครูพิสูจน์ คณะของเพลงอีแซว(แบบของครูพิสูจน์) ๑ บท จะยาวเท่าใดก็ได้ตามความเหมาะสม ๑ บาท (ในที่นี้คือ ๑ บรรทัด) จะมี ๔ วรรคย่อย วรรคหนึ่ง จะมี ๔ พยางค์ หรือ อาจมี ๓ หรือ ๕ หรือมากกว่านั้นก็ได้ คำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ ควรสัมผัสกับคำที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ของวรรคที่ ๒ (แต่สัมผัสกับคำที่ ๒ ดูจะเหมาะ) คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ต้องสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๓ คำสุดท้ายของทุกบาท(ทุกบรรทัด)ต้องสัมผัสกัน สัมผัสในที่นี้หมายถึงสัมผัสสระ การสัมผัสอนุโลมให้สระสั้นสัมผัสกับสระยาวได้ เช่น ไป-ชาย, กิน-ปีน

เนื้อเพลงอีแซว ตามแนวสุพรรณ มาเรียนรู้กัน แสนง่ายดาย

คุณครูพิสูจน์ เขาพูดเขาสอน ร้อยรสบทกลอน นำมาขยาย

เผยแพร่ความรู้ ออกสู่สังคม ให้ชนชื่นชม ของป้าของยาย

คุณยายบัวผัน ป้าขวัญจิตนี้ ท่านมีของดี อยู่มากมาย

ศิลปินแห่งชาติ ประกาศศักดิ์ศรี สุพรรณบุรี ยังยิ่งใหญ่

รุ่นลูกรุ่นหลาน สืบสานกันต่อ รุ่นย่ารุ่นพ่อ มิให้สูญหาย

บางลี่วิทยา อาสาเป็นทูต ถ้าครูพิสูจน์ ยังไม่ตาย