ครูอ้อยได้ดำเนินการเขียนบันทึกเกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการ  เรื่อง   ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย   เป็นกล่าวถึง ความจำเป็นในการจัดทำผลงานเพื่อมีและเลื่อนสู่วิทยฐานะ  และเรื่อง  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (2)  กล่าวถึง  การเป็นครูที่ดี  มิได้หมายถึง คนที่เขียนรายงานเก่งเท่านั้น  ย่อมหมายถึง ครูดีที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู  จากนั้นครูอ้อยเขียนบันทึกต่อไปเรื่อง  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (3) กล่าวถึง คุณสมบัติของครู ที่จำเป็นต้องมีและเลื่อนเข้าสู่วิทยฐานะในระดับต่างๆ

ในบันทึกตอนนี้  ได้กล่าวถึง  หลักเกณฑ์และวิธีการ....

ซึ่งครูทุกคนต้องรู้  และเข้าใจ  และนำมาดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์เหล่านี้  ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า  ครูอ้อย  ก็อยู่ในคุณสมบัติ  ครูชำนาญการพิเศษ  เลื่อนเข้าสู่วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ  แต่ยังไม่ถึงเวลาจะ...ขอรับการประเมินเท่านั้นเอง   

ครูอ้อยกำลังเรียนรู้  และกำลังศึกษา  จึงเชิญชวนท่านผู้อ่านเตรียมตัวไปพร้อมๆกัน  ไปอย่างช้าๆ  เพราะยังมีเวลาอีกนานที่จะขอรับการประเมิน

หนังสือที่อยู่ในมือของครูอ้อยนี้  ได้วิเคราะห์หลักเกณฑ์ของมาสู่แนวการปฏิบัติ  ซึ่งเรียนรู้ได้  ไม่ยากนัก

มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันดังนี้ค่ะ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  โดยมีหัวข้อการประเมิน  3  ด้าน

1.  ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ซึ่งประกอบด้วย

     1.1  พฤติกรรมการรักษาวินัย

     1.2  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

     1.3  การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

     1.4  ความรักความศรัทธาในวิชาชีพ

     1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

2.  ด้านคุณภาพการปฎิบัติงาน

     2.1  สมรรถนะหลัก

            (1)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์

            (2)  การบริการที่ดี

            (3)  การพัฒนาตนเอง

            (4)  การทำงานเป็นทีม

     2.2  สมรรถนะประจำสายงาน

            (1)  การออกแบบการเรียนรู้

            (2)  การพัฒนาผู้เรียน

            (3)  การบริหารจัดการชั้นเรียน

            (4)  การวิเคราะห์และสังเคราะห์

3.  ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน

     3.1  ผลการปฏิบัติ

            (1)  การจัดการเรียนรู้

            (2)  การพัฒนาวิชาการ

            (3)  ผลที่เกิดกับผู้เรียน

            (4)  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

            (5)  ผลที่เกิดกับชุมชน

     3.2  ผลงานทางวิชาการ

            (1)  ผลงานวิชาการอื่น

            (2)  งานวิจัย

            (3)  งานวิจัยและพัฒนา

เมื่อ  รู้หลักเกณฑ์ดีแล้ว  ครูอ้อยก็จะพิจารณาว่า  ข้อใดที่สามารถจัดทำได้เลยในเวลานี้  โดยไม่ต้องมีส่วนร่วม  คือ  นักเรียน

ข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่งคือ....ครูอ้อยไม่เคยเข้ารับการอบรม แต่ได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ด้วยตนเอง....อาจจะตรง  หรือไม่ตรง ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของท่านผู้อ่าน

ครูอ้อยพบว่า  หลักเกณฑ์ในหัวข้อที่  1.  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวครูเอง  สามารถจัดทำได้เลย  ......

และหัวข้อต่อไป คือ  หัวข้อที่ 2  ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ซึ่งทั้ง 2 หัวข้อนี้  จะกล่าวในรายละเอียดคราวต่อไป  ครูอ้อยจะพยายามปลีกเวลามาศึกษา  และเรียนรู้ไปพร้อมๆ  กัน  ขอได้โปรดติดตาม.....