เวที   KM Research
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2550   เวลา  08.30 – 16.30 น.

ห้องประชุม สกว. 1   อาคาร เอส เอ็ม  ชั้น 14  (สนามเป้า) 
ถนนพหลโยธิน   พญาไท  กรุงเทพฯ

เป้าหมายของเวที
1. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาหลักสูตร KM,
 KM Thesis, และ KM Research ในภาคอุดมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  ใน
 ภาคส่วนต่างๆของสังคมไทย   อาทิ  ประชาสังคม  ราชการ  ธุรกิจเอกชน  การศึกษา   สุขภาพ  เป็นต้น
3.   ในการประชุมครั้งนี้    จะเน้นให้ได้ข้อสรุปประเด็นวิจัยที่มีลำดับความสำคัญสูง       และ วิธีวิทยาของการวิจัยด้านการจัดการความรู้  

ที่มา - ที่ไป 
 จากประสบการณ์  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  (สคส.)  ซึ่งเคยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Round Table Discussion) ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาเมื่อ  1 กุมภาพันธ์ 2548    อีกทั้งได้เคยจัดห้องประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Thesis   ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2 (ธันวาคม 2548) และ ครั้งที่ 3 (ธันวาคม 2549)  มาแล้ว    มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก    และยังคงมีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้        แต่จากพูดคุยทั้งในและนอกเวทีที่กล่าวมานั้นพบว่า    รูปแบบหลักสูตรวิชาการจัดการความรู้  และการทำวิจัย (วิทยานิพนธ์) ยังคงมีรูปแบบของหลักวิชาที่นำมาประยุกต์ใช้หรือนำสู่การปฏิบัติจริงในบริบทไทยได้ยาก     ส่วนในเรื่องระเบียบวิธีของการวิจัยที่ใช้อยู่นั้น  ยังไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาศาสตร์ด้านการจัดการความรู้อย่างที่ควรจะเป็น     
 ด้วยเหตุนี้   สคส.   ในฐานะ “คุณอำนวยกระบวนการ KM” (KM Facilitator)   จึงเห็นว่าควรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว  และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  และเน้นความรู้ปฏิบัติเป็นฐาน    จึงกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมเวทีช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นเครือข่าย  หรือชุมชนนักปฏิบัติในสาขานี้ต่อไป  


รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 นักปฏิบัติ KM (ผู้ที่ สคส. เชิญมา)  และอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่ละท่านผลัดกันเล่าเรื่อง (ประสบการณ์ของตัวเอง)  ที่ประทับใจโดยย่อ    และเปิดโอกาสให้มีการซักถามกันในรายละเอียดปลีกย่อยตามแต่ความสนใจของแต่ละท่าน    มีการบันทึกประเด็น “ขุมความรู้”   ทั้งวิธีการจดบันทึก  และการบันทึกเสียง   เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจต่อไป

การรับสมัครและการพิจารณา
 ด้วยวิธีคิดพื้นฐานของการจัดการความรู้    เวที KM  Research  ครั้งนี้จึงขอคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์จริงด้านการสอน  หรือเคยเป็นที่ปรึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้มาแล้วบ้างเป็นกลุ่มแรกก่อนในระยะเริ่มต้น      โดยมีหลักเกณฑ์ในการรับสมัครดังนี้
 เขียนเรื่องเล่าประสบการณ์ด้านการสอนโดยย่อ   การทำหลักสูตร KM    ประสบการณ์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับด้าน KM   พร้อมหัวข้องานวิจัยเหล่านั้นจากที่ผ่านมา  ไม่เกิน 2  หน้ากระดาษ A4     พร้อมกับระบุชื่อ ที่อยู่  อีเมล์  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้สะดวก    ส่งมาที่


 สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 979  อาคาร เอส เอ็ม  ชั้น 23   (สนามเป้า)   ถนนพหลโยธิน   พญาไท   กรุงเทพฯ  10400       

หรือ    โทรสาร  02 – 298 0057
 Email :  [email protected],    [email protected]


[email protected]สถานที่ประชุม  ผู้จัดจึงขอคัดเลือกรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 20 ที่นั่ง  จากผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด      หมดเขตรับเรื่องเล่าภายในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  2550    และประกาศรายชื่อในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550   ดูประกาศได้จาก 
http://gotoknow.org/

การเบิกค่าเดินทางและค่าที่พัก
 เวที KM Research  ในครั้งนี้       สคส.  จัดขึ้นเพื่อเป็นลานแลกเปลี่ยนความรู้ปฏิบัติของผู้ที่สนใจจะนำกลับไปลงมือทำจริง       ด้วยคาดหวังว่า ผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมน่าจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ผู้เข้าร่วมสังกัด    ดังนั้น  หน่วยงานต้นสังกัดจึงควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย      และในอนาคตเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหล่านี้ควรจัดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนโดยมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายด้วยกันเอง     เพื่อเป็นการสร้างแนวปฏิบัติการเป็นเจ้าของร่วม  จึงขอให้ผู้เข้าร่วมเบิกจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักจากหน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง
 ส่วนค่าอาหารกลางวัน   อาหารว่าง  และชา-กาแฟ เครื่องดื่ม  อีกทั้งค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประชุม   รวมทั้งค่าใช้จ่ายจากการเชิญนักปฏิบัติ KM  เด่นๆ บางท่านเข้ามาร่วม ในครั้งนี้นั้น      สคส.  ยินดีเป็นผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเหล่านี้        

กำหนดการ (ร่าง)
08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.   แนะนำตัว
09.00 – 12.00 น.   เรื่องเล่าความประทับใจจากประสบการณ์ของผู้ชี่ยวชาญนักปฏิบัติ KM     และเรื่องเล่าจากเหล่าคณาจารย์ผู้เข้าร่วม
12.00 – 13.00 น.  พักทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. สุนทรียปุจฉา – ซักถามสิ่งที่ใคร่รู้เพิ่มเติม  
15.00 – 16.00 น. AAR พร้อมทั้ง  หารือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ครั้งต่อไป   (ประเด็น      รูปแบบ  สถานที่  เวลา เจ้าภาพ ฯลฯ)  
16.00 – 16.30 น. ปิดเวที สรุปประเด็นโจทย์วิจัยที่มีลำดับความสำคัญสูงและวิธีวิทยาด้านการวิจัย KM ในประเทศไทย  โดย   ศ.นพ. วิจารณ์   พานิช       

หมายเหตุ :    กำหนดการนี้เป็นร่างความคิด   อาจมีการเปลี่ยนเปลี่ยนไปบ้างหากพิจารณาเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมมากกว่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email:  [email protected],