"เวที KM Research" (วงอาจารย์อุดมศึกษา) เปิดรับสมัครแล้ว

สำรับนิสิต นักศึกษา อดใจรออีกนิด เวทีถัดไปจะเป็นของท่านแน่นอนครับ

 

 

 

 

เวที   KM Research
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2550   เวลา  08.30 – 16.30 น.

ห้องประชุม สกว. 1   อาคาร เอส เอ็ม  ชั้น 14  (สนามเป้า) 
ถนนพหลโยธิน   พญาไท  กรุงเทพฯ

เป้าหมายของเวที
1. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาหลักสูตร KM,
 KM Thesis, และ KM Research ในภาคอุดมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  ใน
 ภาคส่วนต่างๆของสังคมไทย   อาทิ  ประชาสังคม  ราชการ  ธุรกิจเอกชน  การศึกษา   สุขภาพ  เป็นต้น
3.   ในการประชุมครั้งนี้    จะเน้นให้ได้ข้อสรุปประเด็นวิจัยที่มีลำดับความสำคัญสูง       และ วิธีวิทยาของการวิจัยด้านการจัดการความรู้  

ที่มา - ที่ไป 
 จากประสบการณ์  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  (สคส.)  ซึ่งเคยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Round Table Discussion) ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาเมื่อ  1 กุมภาพันธ์ 2548    อีกทั้งได้เคยจัดห้องประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Thesis   ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2 (ธันวาคม 2548) และ ครั้งที่ 3 (ธันวาคม 2549)  มาแล้ว    มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก    และยังคงมีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้        แต่จากพูดคุยทั้งในและนอกเวทีที่กล่าวมานั้นพบว่า    รูปแบบหลักสูตรวิชาการจัดการความรู้  และการทำวิจัย (วิทยานิพนธ์) ยังคงมีรูปแบบของหลักวิชาที่นำมาประยุกต์ใช้หรือนำสู่การปฏิบัติจริงในบริบทไทยได้ยาก     ส่วนในเรื่องระเบียบวิธีของการวิจัยที่ใช้อยู่นั้น  ยังไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาศาสตร์ด้านการจัดการความรู้อย่างที่ควรจะเป็น     
 ด้วยเหตุนี้   สคส.   ในฐานะ “คุณอำนวยกระบวนการ KM” (KM Facilitator)   จึงเห็นว่าควรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว  และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  และเน้นความรู้ปฏิบัติเป็นฐาน    จึงกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมเวทีช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นเครือข่าย  หรือชุมชนนักปฏิบัติในสาขานี้ต่อไป  


รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 นักปฏิบัติ KM (ผู้ที่ สคส. เชิญมา)  และอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่ละท่านผลัดกันเล่าเรื่อง (ประสบการณ์ของตัวเอง)  ที่ประทับใจโดยย่อ    และเปิดโอกาสให้มีการซักถามกันในรายละเอียดปลีกย่อยตามแต่ความสนใจของแต่ละท่าน    มีการบันทึกประเด็น “ขุมความรู้”   ทั้งวิธีการจดบันทึก  และการบันทึกเสียง   เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจต่อไป

การรับสมัครและการพิจารณา
 ด้วยวิธีคิดพื้นฐานของการจัดการความรู้    เวที KM  Research  ครั้งนี้จึงขอคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์จริงด้านการสอน  หรือเคยเป็นที่ปรึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้มาแล้วบ้างเป็นกลุ่มแรกก่อนในระยะเริ่มต้น      โดยมีหลักเกณฑ์ในการรับสมัครดังนี้
 เขียนเรื่องเล่าประสบการณ์ด้านการสอนโดยย่อ   การทำหลักสูตร KM    ประสบการณ์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับด้าน KM   พร้อมหัวข้องานวิจัยเหล่านั้นจากที่ผ่านมา  ไม่เกิน 2  หน้ากระดาษ A4     พร้อมกับระบุชื่อ ที่อยู่  อีเมล์  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้สะดวก    ส่งมาที่


 สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 979  อาคาร เอส เอ็ม  ชั้น 23   (สนามเป้า)   ถนนพหลโยธิน   พญาไท   กรุงเทพฯ  10400       

หรือ    โทรสาร  02 – 298 0057
 Email :  [email protected],    [email protected]


 เนื่องจากข้อจำกัดด้านสถานที่ประชุม  ผู้จัดจึงขอคัดเลือกรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 20 ที่นั่ง  จากผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด      หมดเขตรับเรื่องเล่าภายในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  2550    และประกาศรายชื่อในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550   ดูประกาศได้จาก 
http://gotoknow.org/

การเบิกค่าเดินทางและค่าที่พัก
 เวที KM Research  ในครั้งนี้       สคส.  จัดขึ้นเพื่อเป็นลานแลกเปลี่ยนความรู้ปฏิบัติของผู้ที่สนใจจะนำกลับไปลงมือทำจริง       ด้วยคาดหวังว่า ผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมน่าจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ผู้เข้าร่วมสังกัด    ดังนั้น  หน่วยงานต้นสังกัดจึงควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย      และในอนาคตเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหล่านี้ควรจัดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนโดยมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายด้วยกันเอง     เพื่อเป็นการสร้างแนวปฏิบัติการเป็นเจ้าของร่วม  จึงขอให้ผู้เข้าร่วมเบิกจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักจากหน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง
 ส่วนค่าอาหารกลางวัน   อาหารว่าง  และชา-กาแฟ เครื่องดื่ม  อีกทั้งค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประชุม   รวมทั้งค่าใช้จ่ายจากการเชิญนักปฏิบัติ KM  เด่นๆ บางท่านเข้ามาร่วม ในครั้งนี้นั้น      สคส.  ยินดีเป็นผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเหล่านี้        

กำหนดการ (ร่าง)
08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.   แนะนำตัว
09.00 – 12.00 น.   เรื่องเล่าความประทับใจจากประสบการณ์ของผู้ชี่ยวชาญนักปฏิบัติ KM     และเรื่องเล่าจากเหล่าคณาจารย์ผู้เข้าร่วม
12.00 – 13.00 น.  พักทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. สุนทรียปุจฉา – ซักถามสิ่งที่ใคร่รู้เพิ่มเติม  
15.00 – 16.00 น. AAR พร้อมทั้ง  หารือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ครั้งต่อไป   (ประเด็น      รูปแบบ  สถานที่  เวลา เจ้าภาพ ฯลฯ)  
16.00 – 16.30 น. ปิดเวที สรุปประเด็นโจทย์วิจัยที่มีลำดับความสำคัญสูงและวิธีวิทยาด้านการวิจัย KM ในประเทศไทย  โดย   ศ.นพ. วิจารณ์   พานิช       

หมายเหตุ :    กำหนดการนี้เป็นร่างความคิด   อาจมีการเปลี่ยนเปลี่ยนไปบ้างหากพิจารณาเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมมากกว่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email:  [email protected],  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmi_public

คำสำคัญ (Tags)#km#วิทยานิพนธ์#หลักสูตร#งานวิจัย#การเรียน-การสอน#reseach#lecturer#advisor

หมายเลขบันทึก: 68422, เขียน: 20 Dec 2006 @ 15:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 19, อ่าน: คลิก


ความเห็น (19)

  • แวะมา ^__* ค่ะ  เพราะว่า ไม่ได้เป็นอาจารย์ เป็นแค่พยาบาลวิชาชีพที่ไม่ได้ทำงานการพยาบาล อ่ะค่ะ
  • อดเลยเรา  จัดกลุ่มยาก ^__*
เขียนเมื่อ 

 Count Down เรียนท่าน หนิง แห่ง มมส และ พี่น้องชาว UKM ทุกๆท่าน (ฝาก ส.ค.ส ปชส ด้วยครับ)

 เรียนเชิญไปร่วม "ลปรร เรื่อง Research Excellence Center" กับ ชาว UKM ได้ครับ เราจัด ๘-๙ ก.พ ๒๕๕๐ ที่ ม.ข ครับ

 รายละเอียดที่ได้ร่างไว้ อ่านได้ที่ที่ ครับ (คลิก)

 หรือ เรียนอ่านที่ UKM-9

สำหรับบุคคลทั่วไป มีแนวโน้มจะจัดไหมค่ะ
ขอบคุณสำหรับลายแทงค่ะ อาจารย์ JJ ตามไปแล้วค่ะ
ทิพรัตน์
IP: xxx.183.233.12
เขียนเมื่อ 

สนใจที่จะเข้าร่วมค่ะแต่ขอดูรายละเอียดของโครงการอีกครั้งนะค่ะ

เมื่อไหร่จะจัดให้ระดับอาจารย์ที่ปรึกษา อย่ามองข้ามความสำคญนะครับ

เดี๋ยวก็เป็นเตี้ยอุ้มค่อม ไปไม่รอดครับ

ถ้าสำหรับอาจารย์ ขอสมัครด้วยคนครับ

เขียนเมื่อ 

อยาก (ตัณหา) เข้าไปสังเกต เพราะยังไม่มั่นใจในความรู้ แต่ไม่ใช่เป้าหมายของผู้จัด เคยผ่านประสบการณ์มาเพียงครั้งเดียวซึ่งยังไม่มั่นใจ (เหมือนจับปลาไหล มันเลื่อนไหลไปหมด) และกำลังคิดจะทำวิจัยด้านนี้ดู จะลองสมัครดูครับ

วัลลภ
IP: xxx.113.32.13
เขียนเมื่อ 
สมาชิกใหม่ของ Web ครับได้ทำ KM สำหรับองค์กรมาประมาณ 2 ปี อยากมีส่วนร่วมบ้างจัง รอการจัดกลุ่มของบุคคลทั่วไปอยู่ครับ *** ปัจจุบันเป็นคุณอำนวยของกรมราชทัณฑ์ครับ
ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 

มีความสนใจและต้องการสมัครเข้าร่วมจะต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ

เขียนเมื่อ 

อยากเข้าร่วมต้องทำอย่างไรมั่งคะ

รายละเอียดอ่านได้ในบันทึกนี้ค่ะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อไปที่ คุณธวัช สคส. ค่ะ ตาม Email address ด้านบนค่ะ

เขียนเมื่อ 
น่าสนใจจังค่ะ แต่ไม่มั่นใจเรื่องประสบการณ์ของตัวเอง
sasi-kulprapa
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
เสียดายที่ไม่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวนี้ น่าจะมีการจัด KM ทางด้านกิจการนิสิตบ้างนะคงจะเยี่ยมมากเลย
เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ  น่าสนใจดีค่ะ

นับได้ว่า เป็นนิมิตหมายที่ดี  ของวงการ KM ในระดับอุดมศึกษา

ดิฉันเป็นอาจารย์ในสถาบันพลศึกษาค่ะ   ด้านประสบการณ์ก็ยังน้อยนิด   แต่ก็พอมีความรู้อยู่บ้าง 

ในส่วนที่บอกว่า  อาจารย์อุดมศึกษานั้น  ก็ยัง แปลกใจในสถานะของตัวเองอยู่ค่ะ

คือ สถาบันการพลศึกษา  มีทั้งหมด 17 วิทยาเขต  เป็นสถาบันการอุดมศึกษาตาม พ.ร.บ. สถาบันการพลศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2548  นะคะ   แต่หากไปดูรายชื่อในเครือข่ายอุดมศึกษา  ก็จะไม่เห็นมีรายชื่อปรากฏค่ะ
ก็ยังแปลกาใจอยู่เหมือนกันค่ะ     เพราะตัวเราก็สอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เหมือนกัน   นักศึกษาที่จบไปก็มีไปทำงานสอบบรรจุเป็นข้าราชการบ้าง ทำงานอื่นๆ บ้าง   แต่ว่า แปลกใจที่สิทธิของสถาบันฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมกับที่อื่นค่ะ

หมายเหตุ  สถาบันการพลศึกษา  มี 17 วิทยาเขต  ขึ้นกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   จะมีโอกาสสมัครเข้าร่วม KM ได้เปล่าคะ

เรียน อาจารย์

        ผมอยู่ในเครือข่ายของพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีกิจกรรมในการพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ใช้ทักษะงานวิจัยเชิงคุณภาพไปพัฒนางานประจำของตนเอง ได้พัฒนานักวิจัยมาแล้ว ๓ รุ่น (ประมาณ ๒๐๐ คน) มีความคิดที่จะใช้การจัดการความรู้เพื่อบริหารการพัฒนานักวิจัย หากเป็นไปได้ผมอยากเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ขอบพระคุณครับ

                           สุพัฒน์  สมจิตรสกุล

                             รพ.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

เขียนเมื่อ 

เรียน อ. ปทุมารียา

ไม่ติดที่ว่าระดับไหนครับ   เวทีนี้เป็นเวทีที่ตั้งใจให้ผู้ที่ใช้ KM ในงานวิจัย  ได้หอบเอาประสบการณ์วิธีการใช้จริงมา share กัน แล้วกลับเอาไอเดียของคนอื่นไปลองปรับใช้ดู   แล้วค่อยมา share กันใหม่อีก   ดังนั้นผู้ที่มาจะต้องแสดงบทบาท  ทั้งให้และรับ   

ไม่ทราบว่าอาจารย์มีประสบการณ์ใช้ KM ในสถาบันพลศึกษาอย่างไรบ้างครับ?     แต่หากว่ายังไม่มีก็เอาเป็นว่าอาจารย์มีแรงจูงใจอย่างไร   หรือว่ามีแผนจะเอา KM ไปใช้กับงานอะไร  อย่างไร  ตรงนี้  เป็นสิ่งที่  สคส.  อยากจะให้อาจารย์เล่ามาก่อนนิดหนึ่งครับ

 

 

เขียนเมื่อ 

เรียนคุณสุพัฒน์

นับว่าคุณสุพัฒน์  มองเห็นช่องทางที่จะเอา KM  ไปใช้ในงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำของเครือข่ายพยาบาลชุมชน   

ที่จริงมีชุมชน R2R (routine to research) อยู่แล้วไม่ทราบว่าได้ติดตาม   หรือทราบข้อมูลบ้างมั้ยครับ?  น่าจะมีประโยชน์ต่อการเคลื่อนเครือข่ายนะครับ

แต่อย่างก็ตามจะรับความประสงค์ให้กรรมการพิจารณา  และแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ

 

พยาบาลPCU
IP: xxx.7.160.172
เขียนเมื่อ 

คล้ายๆพี่สุพัฒน์คะ  ถ้ามีขอเข้าด้วยคนนะคะดิฉันมีประสบการณ์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 6 ปี ปัจจุบันมาทำงานบริการหน่วยบริการปฐมภูมิภาคใต้  มีโครงการจะเรียน ป.เอกไม่ทราบว่าพอจะแนะนำว่ามหาวิทยาลัยใดที่มีAdviserสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ทำ KM Thesis บ้างคะ