(9) บริษัท ยูเนียน เทคโนโลยี จำกัด (กลุ่มสหยูเนียน)

จุดเด่นของบริษัทคือ นโยบาย สภาวะแวดล้อม และ  ความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงาน

               บริษัทยูเนียน เทคโนโลยี จำกัด อยู่ในกลุ่มสหยูเนียน  ก่อตั้งมา  30 ปี  ตั้งอยู่ ต. บางพระ  อ. ศรีราชา  จ. ชลบุรี  มีคนทำงาน 6,000 คน  ผลิต Hard dish ให้ บริษัท HITACHI ส่งออกทั่วโลก

            เรื่องการพัฒนาคนทำงาน  บริษัทฯ มีขนาดใหญ่  มีพนักงานในองค์กรจำนวนมาก  นโยบายของผู้บริหารจึงเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตคนทำงานอย่างชัดเจน  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทำงานน่าสนใจ

            การจัดการสภาวะแวดล้อมในโรงงาน  มีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวสูงกว่าบริษัททั่วไป  มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก  มองโรงงานเป็นชุมชน

            ความสัมพันธ์กับคนงาน  มีการดูแลที่ดี ในรูปแบบที่น่าสนใจเข้าถึงคนทำงาน  ปัจจุบันเป็นผู้นำในกลุ่มสหยูเนียนในการพัฒนา Happy  Workplace   

บริษัทยูเนียน เทคโนโลยี จำกัด (กลุ่มสหยูเนียน)

ที่อยู่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ผู้เข้าร่วม 1. คุณสุรชัย เที่ยงวิบูลย์วงศ์

เบอร์ติดต่อ 038-341370-8

http://www.sahaunion.co.th/index.asp