แหล่งเรียนรู้สารเสพติด  ที่ได้จัดทำขึ้นในโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  เกิดจากแนวคิดที่เราต้องจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดทุกปี  ดิฉันซึ่งรับผิดชอบ  เป็นหัวหน้างานยาเสพติดในสถานศึกษา  จึงมีความคิดว่าน่าจะจัดเป็นนิทรรศการถาวร  และสร้างสื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการต่อต้านและให้ความรู้เรื่องยาเสพติด   มารวบรวมไว้   รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ให้ผู้เข้าชมตระหนักถึงอันตรายของสิ่งเสพติด  ขณะนี้ได้สอดคล้องกับเจตนารมย์ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้จัดศูนย์เรียนรู้ปัญหายาเสพติด  ของ สพท.กทม.เขต2