เรียนรู้จากโครงงาน ด้วยโปรแกรม gsp

เรื่องที่ 1 ลายผ้า

 http://gotoknow.org/file/wattana44/gsp1.jpg

http://gotoknow.org/file/wattana44/gsp2.jpg

 เรื่องที่ 2 ลายกระติบข้าว

http://gotoknow.org/file/wattana44/gsp3.jpg

http://gotoknow.org/file/wattana44/gsp4.jpg