ดร.สว่าง อธิการบดี มร.พส. ได้รับโหวตให้เป็น 1 ใน 200 ว่าที่ สสร.


200 คน จะต้องถูกคัดโดย คมช. ให้เหลือ 100 คน เพื่อเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

 เปิดรายชื่อว่าที่สมาชิกสภาร่างฯ 200 คน คนดังติดโผเพียบ “โอภาส เตพละกุล” ม้ามืดคะแนนนำโด่ง 55 คะแนน ขณะที่ “อภิชาติ ดำดี” ได้ 7 คะแนนติดกลุ่มเป็นคนสุดท้ายอย่างฉิวเฉียด
       
       
       สำหรับผลคะแนน (เรียงตามลําดับคะแนนมากไปหาน้อย จํานวน 200 คน) มีดังนี้
       
       1.นาย โอกาส เตพละกุล ภาครัฐ (55 คะแนน)
       2.นาง ภรณี ลีนุตพงษ์ ภาคเอกชน (51 คะแนน)
       3.นาย สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ภาคเอกชน (50 คะแนน)
       4.นาย ทวี เตชะธีราวัฒน์ ภาคสังคม (47 คะแนน)
       5.นาย อุทิศ ชูช่วย ภาครัฐ (40 คะแนน)
       
       6.รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย ภาคสังคม (39 คะแนน)
       7.พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ภาครัฐ (37 คะแนน)
       8.ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล ภาครัฐ (35 คะแนน)
       9.นาย สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ภาควิชาการ (33 คะแนน)
       10.รองศาสตราจารย์ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ภาควิชาการ (32 คะแนน)
       
       11.นาย ธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ภาครัฐ (32 คะแนน)
       12.นาย จรัญ ภักดีธนากุล ภาควิชาการ (30 คะแนน)
       13.ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ ภาควิชาการ (30 คะแนน)
       14.นาย ไพศาล ปราการรัตน์ ภาครัฐ (29 คะแนน)
       15.นาย ไพโรจน์ พรหมสาส์น ภาควิชาการ (27 คะแนน)
       
       16.นาย วิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ ภาครัฐ (27 คะแนน)
       17.นาย ศิวะ แสงมณี ภาคเอกชน (27 คะแนน)
       18.นาย สุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ภาครัฐ (27 คะแนน)
       19. นาย กล้านรงค์ จันทิก ภาครัฐ (26คะแนน)
       20.นาย ชาติชาย แสงสุข ภาคสังคม (26 คะแนน)
       
       21.นาย เสรี สุวรรณภานนท์ ภาควิชาการ (26 คะแนน)
       22.นาย ชํานาญ ภูวิลัย ภาครัฐ (25 คะแนน)
       23.นางสาว พรรณราย ขันธกิจ ภาครัฐ (25 คะแนน)
       24.นาย อิทธิพล เรืองวรบูรณ์ ภาครัฐ (25 คะแนน)
       25.นาย นพพร ศักดาพร ภาคเอกชน (23 คะแนน)
       
       26.นาย วิชัย จันทร์วิเศษ ภาคสังคม (23 คะแนน)
       27.นาย วิทยา งานทวี ภาคเอกชน(23 คะแนน)
       28.นาย สํารอง ปันสุยะ ภาคสังคม (23 คะแนน)
       29.นาย อําไพ กองมณี ภาครัฐ (23 คะแนน)
       30.นาย ชวลิต หมื่นนุช ภาควิชาการ (22 คะแนน)
       
       31.นาย รุจาธิตย์ สุชาโต ภาคเอกชน (22 คะแนน)
       32.นาย นรนิติ เศรษฐบุตร ภาควิชาการ (21 คะแนน)
       33.นาย ประสงค์ พิทูรกิจจา ภาครัฐ (21คะแนน)
       34.นาย มนตรี เพชรขุ้ม ภาครัฐ (21 คะแนน)
       35.นาย สุทิน ภาศิวะมาศ ภาคเอกชน (21 คะแนน)
       
       36.นาย ชาติชาย เจียมศรีพงษ์ ภาครัฐ (20 คะแนน)
       37.นาย ทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ภาคเอกชน (20 คะแนน)
       38.นาย บรรจง โฆษิตจิรนันท์ ภาครัฐ (20 คะแนน)
       39.นาย มานิจ สุขสมจิตร ภาคสังคม (20 คะแนน)
       40.นาย ชัยเกษม นิติสิริ ภาครัฐ (19 คะแนน)
       
       41.พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ ภาครัฐ (19 คะแนน)
       42.นาย ยุทธนา ยุพฤทธิ์ ภาคเอกชน (19 คะแนน)
       43.นาย วิชัย ศรีขวัญ ภาครัฐ (19 คะแนน)
       44.ศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ ภาควิชาการ (18 คะแนน)
       45.นาย วัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ภาคเอกชน (18 คะแนน)
       
       46.พลตํารวจโท อัศวิน ขวัญเมือง ภาครัฐ (18คะแนน)
       47.นาย เดโช สวนานนท์ ภาควิชาการ (17 คะแนน)
       48.นาย สวัสดิ์ โชติพานิช ภาครัฐ (17 คะแนน)
       49.นาย ประดิษฐ สุโชคชัยกุล ภาคเอกชน(16 คะแนน)
       50.นาย ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ ภาครัฐ (16 คะแนน)
       
       51.นาย ศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ภาคเอกชน (16คะแนน)
       52.นาย เศวต ทินกูล ภาคเอกชน(16 คะแนน)
       53.นาย สุนทร จันทร์รังสี ภาคสังคม (16 คะแนน)
       54.รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ภาควิชาการ (15 คะแนน)
       55.นาย นพดล แก้วสุพัฒน์ ภาครัฐ (15 คะแนน)
       
       56.นาย ประพันธ์ นัยโกวิท ภาครัฐ (15 คะแนน)
       57.นาง พัชนี ธนาพรสิน ภาคเอกชน (15 คะแนน)
       58.นาย วัฒนศักดิ์ จังจรูญ ภาคเอกชน (15 คะแนน)
       59.นาย วีนัส ม่านมุงศิลป์ ภาคเอกชน (15 คะแนน)
       60.นาย อัครวิทย์ สุมาวงศ์ ภาครัฐ (15 คะแนน)
       
       61.นาย ขจรศักดิ์ นันทปัญญา ภาครัฐ (14 คะแนน)
       62.นาย คมสัน โพธิ์คง ภาควิชาการ (14 คะแนน)
       63.นาย ประสิทธิ์ จันทกลาง ภาครัฐ (14 คะแนน)
       64.นาย พีระ ตั้งชูทวีทรัพย์ ภาครัฐ(14 คะแนน)
       65.สิบเอก วิรัช ทองเพชร ภาครัฐ (14 คะแนน)
       
       66.นาย อรัญ ธรรมโน ภาควิชาการ (14 คะแนน)
       67.นาย โอรส วงษ์สิทธิ์ ภาครัฐ (14 คะแนน)
       68.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์ ภาควิชาการ (13 คะแนน)
       69.พลตํารวจตรี เกริก กัลยาณมิตร ภาคสังคม (13 คะแนน)
       70.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ภาควิชาการ (13 คะแนน)
       
       71.นาย ชนินทร์ บัวประเสริฐ ภาครัฐ (13 คะแนน)
       72.นาย ธีรวัฒน์ ร่มไทรทอง ภาควิชาการ (13 คะแนน)
       73.นาย บุญลือ เพชรบดี ภาครัฐ (13 คะแนน)
       74.นาย ประดิษฐ์ เหลืองอร่าม ภาคเอกชน 74 (13 คะแนน)
       75.นาย พินิจ สุเสารัจ ภาครัฐ (13 คะแนน)
       
       76.นาย ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ ภาครัฐ (13 คะแนน)
       77.นาย รัฐ ชูกลิ่น ภาคสังคม (13 คะแนน)
       78.นาย วิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ ภาคสังคม (13 คะแนน)
       79.นาย วิทยา คชเขื่อน ภาครัฐ (13 คะแนน)
       80.นาย วุฒิชาติ กัลยาณมิตร ภาครัฐ (13 คะแนน)
       
       81.นาย สมชัย ฤชุพันธุ์ ภาครัฐ (13 คะแนน)
       82.นาย สราวุธ เบญจกุล ภาครัฐ (13 คะแนน)
       83.นาย เสถียร เม่นบางผึ้ง ภาคเอกชน (13คะแนน)
       84.นาย อุดมศักดิ์ บุพนิมิตร ภาคสังคม (13 คะแนน)
       85.นาย การุณ ใสงาม ภาคสังคม (12 คะแนน)
       
       86.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญ ปิยารมย์ ภาคเอกชน (12คะแนน)
       87.นาย ชูชัย ศุภวงศ์ ภาครัฐ (12 คะแนน)
       88.นาย ธวัช บวรวนิชยกูร ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       89.นาย ธวัชชัย ศรีจํานงค์ ภาคสังคม (12 คะแนน)
       90.นาย ธํารงค์ น่วมศิริ ภาคสังคม (12 คะแนน)
       
       91.พันเอก นรินทร์ พรรณรายน์ ภาครัฐ (12 คะแนน)
       92.นาย ประกอบ เมืองทัง ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       93.นาย ประวิทย์ อัครชิโนเรศ ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       94.นาง มนูญศรี โชติเทวัญ ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       95.นาย ยงยศ แก้วเขียว ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       
       96.รองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ ภาควิชาการ (12 คะแนน)
       97.นาย วิทยา ผิวผ่อง ภาครัฐ (12 คะแนน)
       98.นาย วิทวัส บุญญสถิตย์ ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       99.รองศาสตราจารย์ ศรีราชา เจริญพานิช ภาครัฐ (12 คะแนน)
       100.นาง สดศรี สัตยธรรม ภาครัฐ (12 คะแนน)
       
       101.นาย สมเกียรติ รอดเจริญ ภาคสังคม (12 คะแนน)
       102.นาย สิทธิศักดิ์ วงค์อ่อน ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       103.นาย สุรพล นาคนคร ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       104.นาย หลักชัย กิตติพล ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       105.นาย อรรครัตน์ รัตนจันทร์ ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       
       106.นางสาว อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       107.นาย กิตติพงษ์ ขันตี ภาคสังคม (11 คะแนน)
       108.นาย เกรียงเดช สุทธภักติ ภาคเอกชน (11 คะแนน)
       109.นาย เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ภาคสังคม (11 คะแนน)
       110.รองศาสตราจารย์ ดวงสุดา เตโชติรส ภาควิชาการ (11 คะแนน)
       
       111.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ภาควิชาการ (11 คะแนน)
       112.นาง นิรัตน์ คงวราคม ภาคเอกชน (11 คะแนน)
       113.นาย นิวัฒน์ พ้นชั่ว ภาควิชาการ (11 คะแนน)
       114.นาย ปกรณ์ ปรียากร ภาควิชาการ (11 คะแนน)
       115.พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล ภาคสังคม (11 คะแนน)
       
       116.นาย สมเดช คงเดช ภาคสังคม (11 คะแนน)
       117.นาย สายัณห์ วสุธาสวัสดิ์ ภาคสังคม (11 คะแนน)
       118.นาย สุชาติ สหัสโชติ ภาครัฐ (11 คะแนน)
       119.นาย เสรี นิมะยุ ภาครัฐ (11 คะแนน)
       120.นาย อนุศาสน์ สุวรรณมงคล ภาคเอกชน (11 คะแนน)
       
       121.นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา ภาคเอกชน (11 คะแนน)
       122.นาง อังคณา นีละไพจิตร ภาคเอกชน (11 คะแนน)
       123.รองศาสตราจารย์ กิตติ ตีรเศรษฐ ภาควิชาการ (10 คะแนน)
       124.พลอากาศตรี จุลจรูญ แสงงําพาล ภาครัฐ (10 คะแนน)
       125.พลตํารวจโท ธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร ภาคสังคม (10 คะแนน)
       
       126.นาย ธีวรา วิตนากร ภาคเอกชน (10 คะแนน)
       127.นาย นิตย์ วังวิวัฒน์ ภาคเอกชน (10 คะแนน)
       128.นาย นุรักษ์ มาประณีต ภาควิชาการ (10 คะแนน)
       129.นางสาว ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ภาควิชาการ (10 คะแนน)
       130.นาย ปรีชา พัวนุกุลนนท์ ภาคสังคม (10 คะแนน)
       
       131.นางสาว พวงเพชร สารคุณ ภาครัฐ (10 คะแนน)
       132.พันตํารวจโท พีระ วิชากรกุล ภาครัฐ (10 คะแนน)
       133.นาย ศุภัคชัย เอมอ่อน ภาครัฐ (10 คะแนน)
       134.นาย สนั่น อินทรประเสริฐ ภาควิชาการ (10 คะแนน)
       135.นาย สามขวัญ พนมขวัญ ภาคเอกชน (10 คะแนน)
       
       136.นาย สุทธิเดช จันทวิชานุวงษ์ ภาครัฐ (10 คะแนน)
       137.นาย อานนท์ พรหมนารท ภาครัฐ (10 คะแนน)
       138.นาย อุดม ชัยเจริญ ภาครัฐ (10 คะแนน)
       139.นาง กรรณิกา ดํารงวงศ์ ภาคเอกชน (9 คะแนน)
       140.นาย กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล ภาคเอกชน (9 คะแนน)
       
       141.นาย ชาลี กางอิ่ม ภาครัฐ (9 คะแนน)
       142.นาย นิมิตร ชัยจีระธิกุล ภาคเอกชน (9 คะแนน)
       143.นาย บุญยอด สุขถิ่นไทย ภาคสังคม (9 คะแนน)
       144.นาย พัฒเศรษฐ ศันสนะพิทยากร ภาครัฐ (9 คะแนน)
       145.นาย มงคล ภาธรธุวานนท์ ภาคสังคม (9 คะแนน)
       
       146.นาย เมธา แช่มสะอาด ภาครัฐ (9 คะแนน)
       147.รองศาสตราจารย์ รุจิรา เตชางกูร ภาควิชาการ (9 คะแนน)
       148.นาย รุสลัน อารง ภาครัฐ (9 คะแนน)
       149.นาง เรวดี ประเสริฐเจริญสุข ภาคเอกชน (9 คะแนน)
       150.นาย เรืองนนท์ เรืองวุฒิ ภาครัฐ (9 คะแนน)
       
       151.นาย วัชรา หงส์ประภัศร ภาคสังคม (9 คะแนน)
       152.นาย วิทูร ชาติปฏิมาพงษ์ ภาครัฐ (9 คะแนน)
       153.นาย ศักดิ์นรินทร์ เขื่อนอ้น ภาคสังคม (9 คะแนน)
       154.นาย สมยศ สมวิวัฒน์ชัย ภาคสังคม (9 คะแนน)
       155.นาย สวิง ตันอุด ภาคสังคม (9 คะแนน)
       
       156.นาย สุเทพ ชูชัยยะ ภาครัฐ (9 คะแนน)
       157.นางสาว อลิสา พันธุศักดิ์ ภาคเอกชน (9 คะแนน)
       158.นาย อวยชัย วรดิลก ภาครัฐ (9 คะแนน)
       159.นาง อารีย์ อิ้งจะนิล ภาควิชาการ ( 9 คะแนน)
       160.นาง กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ภาคเอกชน (8 คะแนน)
       
       161.นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง ภาควิชาการ (8 คะแนน)
       162.ศาสตราจารย์ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ภาคสังคม (8 คะแนน)
       163.นาย โกมุท ฑีฆธนานนท์ ภาครัฐ (8 คะแนน)
       164.ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณมาลา ภาควิชาการ (8 คะแนน)
       165.นาย จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ภาคเอกชน(8 คะแนน)
       
       166.นาย จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ภาคเอกชน (8 คะแนน)
       167.นาย ช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง ภาครัฐ (8 คะแนน)
       168.นาย โชคชัย อักษรนันท์ ภาครัฐ (8 คะแนน)
       169.ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ ภาควิชาการ (8 คะแนน)
       170.นาย เดชา ทองสุวรรณ ภาคสังคม (8 คะแนน)
       
       171.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ ภาครัฐ (8 คะแนน)
       172.นาย ประภาส นิยมทอง ภาควิชาการ (8 คะแนน)
       173.นาย ปริญญา ศิริสารการ ภาคสังคม (8 คะแนน)
       174.นาย พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ภาคเอกชน (8 คะแนน)
       175.นาย พิพัฒน์ วงศาโรจน์ ภาครัฐ (8 คะแนน)
       
       176.นาย พีรศักดิ์ ว่องวชิราพาณิชย์ ภาคสังคม (8 คะแนน)
       177.นาย มณเฑียรทอง ธนเศรษฐ์ ภาคสังคม (8 คะแนน)
       178.นาย มนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด ภาครัฐ (8 คะแนน)
       179.นาย ยุทธนา กาญจนวงศ์ชัย ภาคเอกชน (8 คะแนน)
       180.นาย วิชัย ทวีปวรเดช ภาครัฐ (8 คะแนน)
       
       181.นาย วิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ ภาคสังคม (8 คะแนน)
       182.นาย สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ภาคเอกชน (8 คะแนน)
       183.นาย เสริมเกียรติ วรดิษฐ์ ภาครัฐ (8 คะแนน)
       184.นาย เอกพร โฆษะครรชิต ภาคเอกชน (8 คะแนน)
       185.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิวัต กลิ่นงาม ภาควิชาการ (7 คะแนน)
       
       186.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณราย แสงวิเชียร ภาควิชาการ (7 คะแนน)
       187.นาย พิทูร พุ่มหิรัญ ภาครัฐ (7 คะแนน)
       188.นาย พิสิฐ ลี้อาธรรม ภาคเอกชน (7 คะแนน)
       189.นาย วรท ศรีไพโรจน์ ภาคเอกชน (7 คะแนน)
       190.นาย วโรทัย ภิญญสาสน์ ภาคเอกชน (7 คะแนน)
       
       191.นาย วิชัย รูปขําดี ภาควิชาการ (7 คะแนน)
       192.นาย วิชา มหาคุณ ภาครัฐ (7 คะแนน)
       193.นาย วิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ ภาครัฐ (7 คะแนน)
       194.นาย วีริศ กวยะปาณิก ภาครัฐ (7 คะแนน)
       195.นาย สมชาย มีเสน ภาคสังคม (7 คะแนน)
       
       196.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย วงศ์เกษม ภาคสังคม (7 คะแนน)
       197.นาย สรรพกิจ ปรีชาชนะชัย ภาคสังคม (7 คะแนน)
       198.นาย สํารวย ฉิมฉวี ภาครัฐ (7 คะแนน)
       199.ศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ภาคเอกชน (7 คะแนน)
       200.นาย อภิชาติ ดําดี ภาคสังคม (7 คะแนน)

แหล่งที่มา : http://www.manager.co.th/

หมายเลขบันทึก: 68089เขียนเมื่อ 18 ธันวาคม 2006 23:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 พฤษภาคม 2012 10:21 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)
  • เก็บข้อมูลมาละเอียดดีจังเลยครับ
  • ขอบคุณมากครับ
  • กำลังอยากรู้ผลอยู่พอดี
  • รูปบันทึกอื่นไม่ขึ้น
  • พี่ต้องload รูปขึ้นก่อนครับ ผมตามไปดูในไฟล์อัลบั้ม มันไม่มี
  • ขอบคุณมากครับ
รูปที่อยู่ในบันทึกอื่นนั้นผมใช้วิธีแทรก url จากเว็บอื่น หากรูปไม่ขึ้น คงเป็นเพราะเว็บไซต์นั้นเปลี่ยน url ของรูปภาพครับ
อธิการบดี สถาบันเก่านี้นา
ขอแสดงความคิดเห็นในการร่างรัฐธรรมนูญ ปี 50               ไม่ต้องการให้ผู้มีอิทธิพล  มาบริหารบ้านเมือง  ดังนั้นควรจำกัดสิทธิในการลงลงสมัครเลือกตั้ง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  โดยออกกฎหมายห้ามคนที่เคยต้องโทษในคดีสำคัญเช่น ค้ายาเสพติด  ฆ่าผู้อื่น  ฉ้อโกง  กรรโชคทรัพย์ และอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะพ้นโทษมากี่ปีแล้วก็ตาม  ไม่ควรมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  คนพวกนี้ถ้าหากลงสมัครส่วนใหญ่จะได้รับเลือกตั้ง  เพราะเขามีเงิน มีบารมี  มีอำนาจ และคนดีๆไม่กล้าลงแข่ง ไม่กล้าร้องเรียน เพราะกลัวตาย  และถ้าหากเขาได้รับเลือกก็จะมีอิทธิเพิ่งอีกหลายเท่าตัว
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี