หลังจากติดภาระกิจมาหลายวัน และตั้งใจจะเล่าเรื่องการจัดการระบบข้อมูลของโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต ตามที่ได้ฟังการบรรยายของอาจารย์นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร และคณะพูดถึงการจัดการระบบข้อมูลสารธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต โดยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และชุมชน  โดยที่อาจารย์เรียกว่า ระบบ Phuket One Stop Service ระบบนี้เป็นการจัดการข้อมุลทางด้านสาธารณสุขของหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ โดยใช้ Web service ในการรวบรวมข้อมูล เนื่องมาจากแต่ละโรงพยาบาลและแต่ละหน่วยงานนั้น ต่างก็มีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการของตนเอง ซึ่งมีทั้งความแตกต่างและมีความหลากหลาย เมื่อนำWeb service  เข้ามาช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆของระบบ ทำให้การบูรณาการระบบสารสนเทศมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่www.phuketonestop.org

ถ้าหากเราสามารถปรับมาใช้กับหน่วยงานเราได้ก็ดีแต่ก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันทั้งด้านเงิน บุคลากร ฯลฯ

โดย ปิยะวดี  ฉาไธสง