ขอความอนุเคราะห์สำนักงาน ปปง. ช่วยสอดส่องสหกรณ์ที่ไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับ อัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างมีนัยสำคัญ หลังวิกฤติ COVID - 19

ขอความอนุเคราะห์ สำนักงาน ปปง. ช่วยสอดส่องสหกรณ์ที่ไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับ
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างมีนัยสำคัญ หลังวิกฤติ COVID - 19 

 1. การที่สหกรณ์ปรับอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการ นโยบายการเงิน จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศชาติมีเสรถียรภาพได้ในระยะปานกลาง ถึงระยะยาว และจะทำให้สหกรณ์เป็นไปตามปรัชญาของการสหกรณ์ "ช่วยตน ช่วยกัน self help mutual help คือ สมาชิกสหกรณ์ได้มาแบ่งปัน ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน
   
 2. สหกรณ์ในประเทศไทยที่จะไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อย่างมีนัยสำคัญ มีจำนวนน้อยมาก เพราะสหกรณ์ที่ไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อาจมีการฟอกเงินซ่อนอยู่ภายใน ที่มาที่ไปของเงินที่นำเข้า หรือนำออกไป อาจอธิบายไม่ได้ ขอย้ำว่ามีน้อยมาก (ขนาดของสหกรณ์ใหญ่หรือเล็ก วัดกันที่จำนวนคนที่มาเป็นสมาชิก มิได้วัดที่ปริมาณการให้บริการ และใช้บริการ) ก็จะช่วย ปปง. ประหยัดเวลาในการค้นหาการฟอกเงินที่นำมาแฝงอยู่ในสหกรณ์ไทย

 3. หากสหกรณ์ใด เมื่อปรับอัตราดอกเบี้ยลงในทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้ว มีการการถ่ายเทเงินอย่างผิดปกติ ในจำนวนเงิน และจำนวนครั้ง  ก็ขอความอนุเคราะห์สำนักงาน ปปง. ให้ความอนุเคราะห์เข้าติดตามด้วยเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ สหกรณ์จะรายงานให้
  ปปง. ทราบ ตามแนวทางรายงานที่กำหนด

 4.  ทั้ง 3 ข้อข้างต้น จะทำให้ ปปง. สามารถติดตามการฟอกเงินได้ตรงเป้า และสหกรณ์ก็สามารถป้องกันการนำเงินเข้ามาฟอกในสหกรณ์ได้ ด้วยความประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด

 5. กระทู้สำคัญที่เกี่ยวข้อง
 6. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงวันนี้ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปัจจุบัน 0.75 %
  https://www.gotoknow.org/posts...

 7.   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (อักษรย่อ: ปปง.)

        เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่า         ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

 
สหกรณ์ เป็นองค์การอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจเพื่อสนองความต้องการ  อันจำเป็น และความมุ่งหมายร่วมกัน ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการดำเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุม ตามแนวทางประชาธิปไตย

A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meettheir common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise.พีระพงศ์ วาระเสน 
นักวิชาการสหกรณ์ด้วยหัวใจ
25 มีนาคม 2563 
วันที่มีการถ่ายทอดสด "สวดมนต์รัตนสูตร" ช่วยไทยพ้นโรคระบาด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)